Co to jest ubezpieczenie OC? Wszystko co musisz wiedzieć o OC w 2024 roku

Co to jest ubezpieczenie OC? Wszystko co musisz wiedzieć o OC w 2024 roku

4.4/5 - (Ocen: 24)

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. W 2024 roku występuje w wariancie komunikacyjnym, zawodowym i prywatnym. W niektórych przypadkach OC jest obowiązkowe. W innych pozostaje ubezpieczeniem dobrowolnym, którego posiadanie może przynieść wiele korzyści.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu OC

OC to ubezpieczenie majątkowe, w ramach którego ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność ekonomiczną za naprawienie szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną. Szkody te mogą mieć podwójny charakter:

 • deliktowy – wykonanie czynu niedozwolonego, w którego następstwie powstała szkoda,
 • kontraktowy – niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie podjętego zobowiązania skutkujące powstaniem szkody.

Warunkiem przejęcia odpowiedzialności za likwidację szkody jest możliwość jednoznacznego przypisanie winy ubezpieczonej osobie. Jeśli zostanie to udowodnione, a do tego nie zajdą żadne czynniki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela, poszkodowany otrzyma należne odszkodowanie. Osoba ubezpieczona nie będzie musiała zatem rekompensować wyrządzonej szkody z własnych środków.

Ubezpieczenie OC jest specyficznym produktem, który – w zależności od kontekstu – może być obowiązkowy dla wszystkich osób z danej grupy albo nieobowiązkowy. Chociaż OC kojarzy się głównie z ubezpieczeniem komunikacyjnym, produkt ten znajduje również zastosowanie w innych kontekstach, m.in. jako OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Wszystkie z nich zapewniają jednak ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Kluczowe atrybuty ubezpieczenia OC

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC może być różny w zależności od konkretnego produktu. W odniesieniu do OC komunikacyjnego sprowadza się do ochrony przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem lub użytkowaniem samochodu. W OC w życiu prywatnym ochrona ta dotyczy szeroko rozumianych czynności życia cywilnego, które zwykle są precyzyjnie wyszczególnione w OWU. Jeśli chodzi o OC zawodowe, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czynności z tytułu wykonywania obowiązków zawodowych lub prowadzenia działalności gospodarczej w konkretnym zakresie.

Aby ochrona ubezpieczeniowa zaczęła działać, musi zostać zawarta umowa z towarzystwem i opłacona składka ubezpieczeniowa. Pod tym pojęciem należy rozumieć cenę ubezpieczenia, którą można zapłacić jednorazowo za cały okres ubezpieczenia albo w ratach, o ile taka opcja jest dostępna. 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC podlega pewnym limitom odpowiedzialności, które są wyznaczane poprzez sumy gwarancyjne. Dla OC komunikacyjnego są one zawsze takie same:

 • 5 210 000 euro na 1 zdarzenie dla szkód osobowych, bez względu na liczbę poszkodowanych osób,
 • 1 050 000 euro na 1 zdarzenie dla szkód rzeczowych.

W odniesieniu do obowiązkowego OC zawodowego wysokość sum gwarancyjnych jest waloryzowana co roku i określana dla każdej grupy zawodowej z osobna poprzez stosowne Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. 

Jeśli chodzi o nieobowiązkowe OC (np. w życiu prywatnym lub zawodowym), wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy. Choć dużo zależy od oferty i polityki wewnętrznej towarzystwa, większość z nich zapewnia możliwość indywidualnego negocjowania warunków.

Sumy gwarancyjne oznaczają limit, na którym kończy się finansowa odpowiedzialność ubezpieczyciela za likwidację szkody. Jeśli ulegną wyczerpaniu, pozostałą kwotę osoba ubezpieczona musi wypłacić z własnych środków. 

Jak działa ubezpieczenie OC?

Posiadanie ubezpieczenie kojarzy się z otrzymaniem odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Warto mieć na uwadze, że w przypadku OC działa to nieco inaczej niż przy pozostałych ubezpieczeniach majątkowych.

Zasada działania ubezpieczenia OC sprowadza się do wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania za szkody, do których doprowadziło działanie ubezpieczonej osoby. Dzięki temu posiadacz ubezpieczenia unika konieczności zapłacenia za wszystko z własnej kieszeni. W rezultacie pieniądze wypłacone przez towarzystwo nie trafiają do osoby, która wykupiła ubezpieczenie, lecz do osób trzecich, u których wystąpiła szkoda. 

Kupując OC, ubezpieczony nie może zatem liczyć na to, że otrzyma odszkodowanie, jeśli dojdzie do szkody. Posiadanie tego produktu zapewnia jednak spokój ducha i brak zmartwień o to, że trzeba będzie ponieść samodzielnie finansowe konsekwencje własnych działań.

Rodzaje ubezpieczeń OC

Odpowiedzialność cywilna to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu, które może odnosić się do szeregu sytuacji. Majątkowe konsekwencje szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną mogą dotyczyć różnych aspektów życia. W związku z tym wyróżnia się 3 produkty:

 • OC komunikacyjne dla pojazdów mechanicznych,
 • OC w życiu prywatnym,
 • OC zawodowe dla różnych grup zawodowych.

Ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych

OC samochodu to najbardziej znany wariant tego ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową jest objęty samochód oraz wszystkie szkody powstałe w związku z jego posiadaniem lub użytkowaniem, które mogą dotyczyć 3 typów sytuacji:

 • wsiadania do niego i wysiadania,
 • załadunku i rozładunku,
 • zatrzymania lub postoju samochodu.

Mogą to być zarówno szkody rzeczowe (np. uszkodzenie czyjegoś samochodu na parkingu, w stłuczce lub po samoczynnym stoczeniu się samochodu na parkingu) albo osobowe (np. potrącenie pieszego).

W Polsce ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, a nie do osoby. To oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa pozostaje aktywna niezależnie od tego, czy auto prowadzi właściciel czy też osoba, która je pożyczyła.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie działania wchodzące w skład tzw. czynności życia prywatnego. Mogą być związane z prowadzeniem normalnego trybu życia, który nie dotyczy pojazdów mechanicznych ani pracy zawodowej. Warto pamiętać, że każdy ma obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. Nakłada go Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.1

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sytuacje, w których przez nieuwagę lub niedopatrzenie dojdzie do szkody u innej osoby. Co istotne, najczęściej szkody nie muszą być spowodowane przez osobę, która kupiła ubezpieczenie, lecz także przez domowników – w tym przez dzieci i zwierzęta domowe.

Ubezpieczenie OC w pracy i biznesie

OC zawodowe zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania działań służbowych. Szkody te mogą mieć związek z wykonywaniem obowiązków zawodowych albo mieć miejsce na terenie nieruchomości użytkowanej do celów firmowych.

Ubezpieczenie OC dla obcokrajowca

Jeśli obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski z kraju Unii Europejskiej, ich OC dla samochodu działa dokładnie tak, jak w ich domu. Podobnie wygląda to w odniesieniu do posiadaczy samochodów, którzy przybyli z państw przynależących do Systemu Zielonej Karty, którzy muszą mieć jeden dodatkowy dokument, czyli właśnie Zieloną Kartę. 

Jeśli przy przekraczaniu granicy obcokrajowiec nie ma ani własnego OC, ani Zielonej Karty (albo nie może ich mieć ze względów formalnych), musi kupić tzw. OC graniczne, które umożliwi mu poruszanie się pojazdem po terytorium Polski. Umowa może zostać zawarta na co najmniej 30 dni.

Konieczność dopełnienia dalszych formalności pojawi się wraz z uzyskaniem zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę w Polsce. Jeśli chodzi o pobyt czasowy, nie ma obowiązku przerejestrowywania pojazdu, a Zielona Karta czy OC graniczne wystarczą. W przypadku pobytu stałego konieczne jest jednak przerejestrowanie auta i ubezpieczenie go u polskiego ubezpieczyciela.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC ma obowiązkowy charakter w odniesieniu do takich produktów, jak OC samochodowe i OC zawodowe. Jeśli zajdą określone czynniki, jego posiadanie jest wymagane prawnie, a niedostosowanie się do tego grozi poważnymi konsekwencjami natury finansowej. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych precyzuje, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego, który jest zarejestrowany w Polsce, ma obowiązek objęcia go tym ubezpieczeniem.2 Do tej grupy zalicza się 8 pozycji:

 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe,
 • autobusy,
 • ciągniki rolnicze,
 • motorowery,
 • przyczepy i naczepy,
 • pojazdy wolnobieżne,
 • pojazdy historyczne i zabytkowe.

To, czy pojazd jest rzeczywiście użytkowany, nie ma żadnego znaczenia. Posiadanie ubezpieczenia jest konieczne nawet wtedy, gdy auto jest niesprawne i nie da się go uruchomić. Dopóki nie zostanie wyrejestrowane, właściciel ma obowiązek zakupu OC.

Co się stanie, gdy ktoś zignoruje ten obowiązek? Kontrolę nad tą kwestią sprawuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który dysponuje specjalnym algorytmem do wyszukiwania nieubezpieczonych samochodów. Gdy narzędzie to wykryje choćby jednodniową przerwę w ochronie ubezpieczeniowej, wysyła do właściciela pojazdu wezwanie do zapłaty kary za brak OC, której wysokość w 2024 roku prezentują 2 poniższe tabele.

Kara za brak OC od 1. stycznia do 30. czerwca 2024 r.
Rodzaj pojazdu samochód osobowy samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy i autobus inny pojazd
do 3 dni 1 700 zł 2 550 zł 280 zł
od 3 do 14 dni 4 240 zł 6 360 zł 710 zł
od 14 dni 8 480 zł 12 730 zł 1 410 zł

 

Kara za brak OC od 1. lipca do 31. grudnia 2024 r.
Rodzaj pojazdu samochód osobowy samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy i autobus inny pojazd
do 3 dni 1 720 zł 2 580 zł 290 zł
od 3 do 14 dni 4 300 zł 6 450 zł 720 zł
od 14 dni 8 600 zł 12 900 zł 1 430 zł

 

Umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok, chyba że właściciel zdecyduje się na jej wypowiedzenie. Decydując się na zmianę ubezpieczyciela, należy pamiętać, by pomiędzy jedną a drugą umową nie było ani jednego dnia przerwy, gdyż grozi to otrzymaniem kary za brak OC. 

Obowiązkowe ubezpieczenie maszyn rolniczych

Specyficzną grupę pojazdów stanowią te, które są wykorzystywane w ramach działalności rolniczej, czyli przede wszystkim ciągniki rolnicze (zwane też traktorami) i przyczepy. W odniesieniu do nich istnieje obowiązek posiadania całorocznego ubezpieczenia OC – nawet jeśli są użytkowane sezonowo i przez kilka miesięcy w roku stoją zaparkowane na terenie gospodarstwa. 

Osobną kategorię stanowią jednak pojazdy wolnobieżne wykorzystywane przez rolników do pracy. Pod tą definicją kryją się w szczególności kombajny, ale też sieczkarnie, samojezdne kosiarki czy opryskiwacze. Jeśli są użytkowane tylko na terenie gospodarstwa, nie muszą być ubezpieczone. Z momentem wyjechania nimi na drogę publiczną ten obowiązek powstaje. W związku z tym rolnik jest zobowiązany do zakupu krótkoterminowego OC, jeśli zamierza poruszać się takimi pojazdami poza terenem własnego gospodarstwa. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą za brak OC nałożoną przez UFG.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC różnych rodzajów działalności gospodarczej

Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC spoczywa także na osobach, które prowadzą działalność gospodarczą w określonym zakresie. Dotyczy to zawodów, w przypadku których ryzyko wystąpienia poważnej w skutkach szkody jest wyjątkowo wysokie. Obecnie do tej grupy należy 12 profesji:

 • osoby świadczące usługi medyczne i okołomedyczne, m.in. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, położne, fizjoterapeuci,
 • osoby świadczące usługi prawnicze, m.in. adwokaci, syndycy, komornicy, radcy prawni, notariusze,
 • agenci ubezpieczeniowi, 
 • rzecznicy patentowi,
 • księgowi i doradcy podatkowi,
 • architekci i inżynierowie budownictwa,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • zarządcy nieruchomości,
 • rolnicy,
 • prywatni detektywi,
 • organizatorzy imprez masowych oraz biura podróży.

Świadczenie usług w tym zakresie bez posiadania ubezpieczenia OC może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Należą do nich kary pieniężne, odwołanie z pełnionej funkcji (np. w przypadku komorników), a nawet zakaz wykonywania obowiązków w ramach danej grupy zawodowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i położnych

Zawód pielęgniarki i położnej niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu skutkującego powstaniem szkody osobowej – i to poważnej w skutkach, bo wpływającej bezpośrednio na zdrowie i życie pacjenta. W związku z tym osoby działające w tej branży są zobowiązane do zakupu ubezpieczenia OC z minimalną sumą ubezpieczenia wynoszącą 30 tys. euro dla 1 zdarzenia i 150 tys. euro dla wszystkich zdarzeń w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 

Jak wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą3, dotyczy to pielęgniarek i położnych, które świadczą usługi w ramach spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej (jako grupo­wa praktyka) lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako jedna z 6 form:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistycz­na praktyka pielęgniarki/położnej,
 • indywi­dualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidu­alna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy

Z danych WHO wynika, że 1 na 10 pacjentów doznaje szkody w wyniku nieprawidłowo udzielonej usługi medycznej, a każdego roku 3 miliony ludzi na całym świecie umiera z tego powodu.4  Biorąc pod uwagę te statystyki, nie powinno dziwić, że lekarze są kolejną grupą zawodową objętą obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Ma ono zapewniać ochronę przed ekonomicznymi konsekwencjami wynikającymi z błędnej lub nieprawidłowej diagnozy czy też wprowadzenia niewłaściwego planu leczenia, co doprowadziło do pogorszenia zdrowia pacjenta lub do jego śmierci.

W odniesieniu do lekarzy obowiązkowe OC musi mieć sumę ubezpieczenia równą co najmniej 75 tys. euro dla jednego zdarzenia i 350 tys. euro dla wszystkich zdarzeń w ciągu roku. Kwoty te pozostają niezmienne niezależnie od tego, czy ubezpieczony świadczy usługi w ramach  jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej. 

Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC dotyczy lekarzy różnych specjalizacji – zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i lekarzy-specjalistów, chirurgów, a także stomatologów i ortodontów. Warto pamiętać, że w przypadku niektórych z nich minimalna suma obowiązkowego ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca do pokrycia roszczeń poszkodowanych pacjentów. Z tego powodu zaleca się jej dobrowolne podwyższenie do poziomu zapewniającego większe poczucie bezpieczeństwa. W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wysokości sumy ubezpieczenia, a pozostałą kwotę lekarz zapłaci z własnej kieszeni.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeutów

Każdy fizoterapeuta, który świadczy usługi w ramach wyuczonego zawodu, jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów i wykupienia obowiązkowego OC. W tym przypadku suma ubezpieczenia powinna wynieść co najmniej 30 tys. euro dla 1 zdarzenia i 150 tys. euro dla wszystkich zdarzeń w danym okresie ochrony ubezpieczeniowej. 

Mając takie ubezpieczenie, nie trzeba martwić się finansowymi skutkami szkód osobowych, które powstały u pacjentów w wyniku wcześniej zrealizowanych usług fizjoterapeutycznych. Nie ma tu znaczenia, czego dokładnie dotyczyły, o ile zostały wykonane zgodnie ze sztuką.

Warto zwrócić uwagę na to, że poważny błąd fizjoterapeuty może grozić trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, w wyniku którego poszkodowanemu zostanie przyznane nie tylko doraźne odszkodowanie, lecz również dożywotnia renta. Z tego powodu warto rozważyć zakup OC z wyższą sumą ubezpieczenia niż ta wymagana prawnie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych

Radca prawny zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej, m.in. poprzez wyrażanie opinii na temat jakiejś sprawy, sporządzanie różnego umów lub występowanie w roli pełnomocnika przed sądami czy też urzędami. OC przyda się, jeśli w wyniku jego działania lub zaniechania działania dojdzie do jakiejś szkody. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować m.in. sytuacje wynikające z błędów zawodowych, zaniedbań natury etycznej, naruszenia poufności informacji czy utraty dokumentów.

Suma obowiązkowego ubezpieczenia OC radcy prawnego powinna wynosić co najmniej 50 tys. euro. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczeniowy rozpoczyna się 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług jako radca prawny. Jego niedopełnienie może skutkować odebraniem prawa do wykonywania zawodu, w tym zakazem reprezentowania klientów przed sądem.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Prowadzenie biura rachunkowego oznacza dużą odpowiedzialność za finanse klientów. Niedotrzymanie terminu złożenia jakiegoś wniosku lub zastosowanie niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych może prowadzić do poważnych konsekwencji, np. do konieczności zapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami za kilka lat. W związku z tym osoby działające w tej branży są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC zapewniającego ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych podczas wykonywania obowiązków w ramach świadczenia usług księgowych.

Co istotne, ubezpieczenie OC księgowego jest obowiązkowe tylko dla podmiotów, których usługi obejmują prowadzenie pełnej księgowości. Jeśli biuro rachunkowe zajmuje się tylko uproszczoną księgowością lub usługami kadrowo-płacowymi, nie musi mieć tego ubezpieczenia. Mimo wszystko jego posiadanie niesie za sobą wiele korzyści, m.in. zmniejszenie ryzyka biznesowego i podniesienie wartości firmy w oczach potencjalnych klientów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, obowiązkowe OC dla księgowych powinno cechować się sumą ubezpieczenia na poziomie co najmniej 10 tys. euro. Biorąc pod uwagę to, jak wysokie mogą okazać się roszczenia poszkodowanych klientów, warto jednak zdecydować się na podwyższenie tego limitu na własną rękę.

Co się stanie, jeśli księgowy zdecyduje się na prowadzenie działalności bez ubezpieczenia OC, chociaż w jego przypadku jest to wymagane prawnie? W tym przypadku okaże się to poważniejsze w skutkach niż w innych branżach. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, taka osoba może zostać ukarana grzywną lub karą pozbawienia wolności.5 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura podróży

Aby prowadzić biuro podróży, trzeba spełnić szereg formalności, do których należy m.in. zakup ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Ma to na celu zapewnić finansowe wsparcie klientom poszkodowanym na skutek działania takiej firmy, np. wtedy, gdy ta upadnie, a turyści stracą wykupione wycieczki lub wsparcie touroperatora za granicą. 

Wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników i wynosi określony procent od rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności – od 0,5 do nawet 20%. Jeśli środki pochodzące z gwarancji i ubezpieczenia ulegną wyczerpaniu, roszczenia reszty poszkodowanych klientów zaspokoi Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości

Obecnie nie trzeba już mieć żadnej licencji do tego, by prowadzić działalność gospodarczą jako zarządca nieruchomości. Przedstawiciele tej grupy zawodowej wciąż mają jednak obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Jest ono konieczne, by pokryć finansowe zobowiązania powstałe wtedy, gdy dojdzie do szkody w ramach pracy w tym zawodzie. Co ważne, ochroną ubezpieczeniową są objęte działania nie tylko samego przedsiębiorcy, ale również zatrudnionych przez niego pracowników.

Aby OC zarządcy nieruchomości było zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 50 tys. euro.6 Warto jednak rozważyć wybór wyższej kwoty. 

Każdy zarządca powinien wykupić OC maksymalnie 1 dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w tym zakresie. Nieposiadanie polisy może wiązać się z dotkliwą karą finansową w wysokości od 2-krotności do 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku poprzedzającego ten, w którym nie dopełniono tego obowiązku.

Jaki jest czas trwania ubezpieczenia OC? Przegląd możliwości

Umowa ubezpieczenia OC może zostać zawarta na różny czas – od 1 dnia do 12 miesięcy. W niektórych przypadkach osoba ubezpieczona ma swobodę wyboru odnośnie okresu ubezpieczenia. W innych z kolei prawo narzuca tylko 1 dozwoloną opcję.

Ubezpieczenie OC na rok

Polskie prawo zakłada istnienie sytuacji, w których osoby przynależące do konkretnej grupy są zobowiązane do zachowania nieprzerwanej ciągłości ubezpieczeniowej przez cały okres, w którym zachodzi konieczność jej posiadania. W takim przypadku konieczny okazuje się zakup ubezpieczenia OC na 12 miesięcy. Dotyczy to ubezpieczeń obligatoryjnych, a przede wszystkim OC komunikacyjnego i OC zawodowego dla branż objętych obowiązkiem jego posiadania.

Na 12 miesięcy można także zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia (np. NNW, assistance lub OC w życiu prywatnym). Jest to dobre rozwiązanie, jeśli osobie ubezpieczonej zależy na spokoju ducha w wielu sytuacjach na co dzień.

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe

Gdy całoroczna ochrona nie jest konieczna, w grę wchodzi jej krótkoterminowy wariant. Decydując się na tę opcję, osoba ubezpieczona może wybrać konkretny przedział czasowy, w którym będzie działać OC. Ubezpieczenie krótkoterminowe może zostać kupione na okres od 1 dnia do pół roku, w zależności od konkretnych okoliczności.

Ubezpieczenie OC na jeden dzień

Teoretycznie, istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC na 1 dzień. Zwykle okazuje się to jednak zadaniem trudnym do zrealizowania. Dlaczego?

W przypadku OC samochodów ustawodawca określił minimalny okres ochrony ubezpieczeniowej na 30 dni. Jeśli chodzi o nieobligatoryjne ubezpieczenia, wszystko sprowadza się do indywidualnej polityki wewnętrznej konkretnego towarzystwa. Nie każdy ubezpieczyciel udostępnia jednak opcję zakupu OC w życiu prywatnym na 1 dzień.

Ubezpieczenie OC na 30 dni (na miesiąc)

Zakup OC na 30 dni to decyzja, jaką mogą podjąć posiadacze konkretnych pojazdów mechanicznych. Należą do nich osoby, które zaliczają się do jednej z pięciu grup:

 • rejestrują pojazd czasowo, np. na czas wywiezienia go za granicę,
 • są właścicielami pojazdów wolnobieżnych i historycznych,
 • prowadzą komis i zajmują się obrotem samochodami,
 • sprowadziły auto z zagranicy i są w trakcie dopełniania formalności związanych z tym procesem,
 • mają samochód przeznaczony do jazd testowych.

W przypadku takich aut nie ma obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczeniowej przez cały rok. Konieczne jest jednak posiadanie ważnego ubezpieczenia OC w momencie, gdy wyjeżdżają one na drogę publiczną. Niezależnie od tego, czy pojazdy te będą użytkowane tylko przez 1 dzień czy 3 tygodnie, krótkoterminowe OC można kupić na minimalnie 30 dni. 

Ubezpieczenie OC na kwartał

Zakup krótkoterminowego OC może dotyczyć zarówno ochrony przed skutkami szkód komunikacyjnych, jak i szkód w życiu prywatnym. Na takiej opcji mogą szczególnie zyskać m.in. osoby, które wyjeżdżają na kwartał za granicę i potrzebują dodatkowego spokoju ducha w tym okresie. Może się to okazać korzystnym rozwiązaniem również dla osób użytkujących pojazdy sezonowo, np. posiadaczy kabrioletów zarejestrowanych jako pojazdy historyczne, które przez zimę stoją w garażu albo wyjeżdżają tylko na kilka eventów w sezonie. 

Na zakup krótkoterminowego OC na kwartał mogą zdecydować się także rolnicy. Chociaż część sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie nie musi być ubezpieczona przez cały rok, to jednak trzeba je ubezpieczyć przed wyjechaniem na drogę publiczną. Kupując OC na 3 miesiące, można zapewnić sobie wymaganą prawnie ochronę na cały sezon, podczas którego są wykonywane prace na polach.

Ubezpieczenie OC na pół roku

Krótkoterminowe OC na pół roku to kolejna opcja dla osób użytkujących pojazdy sezonowo. Jeśli nie ma obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia, a właściciel nie chce ryzykować tym, że zapomni o zakupie kolejnego ubezpieczenia na miesiąc, może zdecydować się na produkt z 6-miesięcznym okresem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie OC w różnych branżach – jak to wygląda?

Chociaż w wielu sytuacjach OC zawodowe jest produktem obligatoryjnym, nie obowiązuje to w odniesieniu do wszystkich branż. Nie oznacza to jednak, że pozostałe grupy zawodowe nie mogą skorzystać z tego typu produktów. Do ich dyspozycji pozostaje dobrowolne ubezpieczenie OC, na którego zakup może zdecydować się każdy – niezależnie od tego, w jakiej branży realizuje swoje obowiązki zawodowe.

Ubezpieczenie OC dla programistów

Podejmując się realizacji zleceń programistycznych, warto być świadomym zagrożeń, jakie się z tym wiążą. Osoby pracujące w tej branży zazwyczaj działają na zasadach B2B, a tym samym odpowiadają za ewentualne szkody w stu procentach. Potencjalne szkody naruszające interesy klientów mogą dotyczyć m.in poniższych 6 sytuacji: 

 • wycieku wrażliwych danych, 
 • naruszenia własności intelektualnej,
 • usunięcia danych z systemu,
 • niewykrycia błędów mogących ułatwić dostęp do systemu osobom trzecim,
 • opóźnienia w realizacji usług,
 • niewłaściwego zrealizowania usługi, co przyczyniło się do strat wizerunkowych lub utraty zysków.

Kupując OC dla programistów, możesz zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia biznesu, jak również poprawić reputację wśród klientów. 

Ubezpieczenie OC dla kosmetologów

Zabiegi z zakresu kosmetologii mają za zadanie pozytywnie wpłynąć na wygląd zewnętrzny klientów i klientek. Niestety, każdy organizm jest inny i może odmiennie reagować na zastosowaną terapię, co wiąże się z ryzykiem powstania szkody osobowej. Odszkodowania za takie szkody sięgają nieraz kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych, a wypłacenie takiej kwoty z własnych środków okazuje się wyzwaniem dla dużej części przedsiębiorców. Posiadanie ubezpieczenia OC dla kosmetologów może jednak oszczędzić problemów finansowych, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia.

 

Ubezpieczenie OC dla psychoterapeuty i psychologa

Zawód psychoterapeuty wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W końcu polega na wysłuchiwaniu intymnych szczegółów z życia osób trzecich i doradzania im, jak uporać się z problemami natury psychologicznej. Niewłaściwe podejście do terapii czy też przypadkowe ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową może oznaczać poważne problemy i konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy świadczącego usługi w tym zakresie.

Chociaż ubezpieczenie OC psychoterapeuty i psychologa nie jest obowiązkowym produktem, może się okazać przydatne. Jeśli któryś z klientów poczuje się poszkodowany działaniem psychologa lub psychoterapeuty podczas terapii i postanowi skierować sprawę na drogę sądową, odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia, a nie z prywatnego budżetu specjalisty.

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli

Praca nauczyciela wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za zdrowie i życie dzieci pozostających pod jego opieką. Warto mieć na uwadze to, że upilnowanie klasy złożonej z ponad 20, a nierzadko jeszcze większej liczby, uczniów nie jest prostym zadaniem, a jeśli jeden z nich dozna szkody rzeczowej lub osobowej, rodzice mogą domagać się zadośćuczynienia od nauczyciela

Aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków zawodowych, warto kupić OC zawodowe. Chociaż nauczyciele nie muszą mieć tego produktu ubezpieczeniowego, to jednak jego posiadanie zapewnia szereg zalet.

Jakie są możliwości sprawdzenia ubezpieczenia OC?

Każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu mechanicznego musi mieć OC ważne przez cały rok bez choćby 1 dnia przerwy. To na nim spoczywa też obowiązek sprawdzenia, czy rzeczywiście tak jest. Można to zrobić na 2 sposoby:

 • w bazie UFG,
 • w bazie CEPiK.

Jak sprawdzić ważność OC?

Pierwszym ze sposobów na sprawdzenie OC jest skorzystanie z bazy UFG. Wystarczą tylko 4 kroki.

 1. Wejdź na stronę ufg.pl.
 2. Przejdź do zakładki Baza OC i AC, a następnie Sprawdzenie ubezpieczenia OC i Identyfikacja umowy OC na dzień.
 3. Uzupełnij formularz wymaganymi danymi: numerem rejestracyjnym/numerem VIN, datą zdarzenia i krajem, w którym do niego doszło. Przejdź dalej.
 4. Przepisz kod weryfikacyjny z obrazka i kliknij Sprawdź.

Po przejściu tego procesu zobaczysz potrzebne informacje, czyli markę i model pojazdu, numer polisy i towarzystwo, w którym jest ubezpieczony samochód.

Alternatywę dla tej metody stanowi sprawdzenie OC w CEPiK-u. W tym celu należy wykonać 3 czynności:

 1. Wejść na stronę historiapojazdu.gov.pl. 
 2. Uzupełnić dane pojazdu: numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji.
 3. Kliknąć w przycisk Sprawdź.

Używając tego sposobu na sprawdzenie OC pojazdu, można uzyskać znacznie więcej informacji, a mianowicie:

 • markę i model samochodu,
 • rok produkcji,
 • typ pojazdu,
 • rodzaj paliwa,
 • pojemność silnika,
 • datę ostatniego badania technicznego,
 • stan drogomierza podczas ostatniego badania technicznego,
 • emisję CO₂,
 • masę własną pojazdu i dopuszczalną masę całkowitą,
 • rozstaw osi,
 • maksymalny nacisk na oś,
 • status rejestracji (zarejestrowany/niezarejestrowany),
 • ewentualnie: informację o kradzieży samochodu.

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC po numerze rejestracyjnym?

Aby sprawdzić OC samochodu, musisz znać co najmniej jego numer rejestracyjny. W odniesieniu do właścicieli pojazdów nie sprawia to żadnych trudności. Może jednak stwarzać problemy, jeśli chcesz sprawdzić samochód, który do Ciebie nie należy.

Do takiej sytuacji może dojść  np. po stłuczce drogowej lub przed zakupem auta z drugiej ręki. Z tego powodu zaleca się spisać numer rejestracyjny samochodu od razu po zabezpieczeniu miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli rozważasz zakup auta i chcesz uniknąć problemów z brakiem ubezpieczenia, poproś obecnego właściciela o numer rejestracyjny do weryfikacji. O ile nie ma nic do ukrycia, z pewnością Ci go udostępni, dzięki czemu przeprowadzisz sprawdzenie OC pojazdu.

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC po numerze VIN?

Numer rejestracyjny to niejedyny czynnik pozwalający na identyfikację samochodu. Kolejnym jest numer VIN. Mając go, można sprawdzić znacznie więcej informacji niż tylko to, czy auto jest ubezpieczone. Problem sprowadza się do tego, że odszukanie VIN-u okazuje się trudniejsze niż sprawdzenie numeru rejestracyjnego. VIN można bowiem znaleźć albo w dowodzie rejestracyjnym, albo w różnych miejscach w samochodzie, m.in. na wzmocnieniu czołowym czy na podłodze bagażnika. 

Jak sprawdzić, gdzie mam ubezpieczenie OC?

Chęć sprawdzenia OC auta może wykazać nie tylko osoba trzecia, ale również jego właściciel. Może to wynikać ze słabej pamięci albo z zamiaru kontynuowania umowy zbywcy pojazdu. W takim przypadku możesz skorzystać z 2 wyżej wymienionych metod: z bazy CEPiK i UFG. Jak właściciel masz dostęp nie tylko do numeru rejestracyjnego, lecz również do VIN-u, więc nie przysporzy to żadnych problemów.

Porównywarki ubezpieczeń OC w praktyce

Biorąc pod uwagę charakterystykę OC komunikacyjnego, nie powinno dziwić, że każdy posiadacz samochodu szuka jak najtańszej oferty. Podobnie postępują zresztą inne osoby planujące zakup OC innego rodzaju, np. zawodowego lub w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC oferuje obecnie niemal każde towarzystwo działające na polskim rynku. Przejrzenie oferty każdego z nich mogłoby zająć dużo czasu. Ułatwienie tego procesu zapewniają popularne porównywarki ubezpieczeń OC, w tym KioskPolis.pl. 

Jak działa taka porównywarka? Wystarczy podać podstawowe informacje (np. o samochodzie, jego właścicielu oraz sposobie użytkowania), a następnie przejść dalej, by zobaczyć szereg spersonalizowanych ofert. Teraz wystarczy tylko przejrzeć się im dokładnie, uwzględniając cenę i właściwości każdego ubezpieczenia. 

Dzięki temu, że najważniejsze dane znajdują się w jednym miejscu i w skoncentrowanej formie, porównanie ofert zajmuje mniej czasu niż zwykle. Porównywarka umożliwia również dokonanie zakupu wybranego OC online – bez wychodzenia z domu. Dla klienta oznacza to zatem dużą oszczędność zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym.

Koszt ubezpieczenia OC

Na koszt OC samochodu mogą wpływać czynniki dotyczące samego pojazdu, jego właściciela lub właścicieli, a także sposobu użytkowania. Jeśli w grę wchodzi OC zawodowe lub w życiu prywatnym, wysokość składki zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz od wysokości sumą ubezpieczenia, którą ustalisz indywidualnie.

Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami? W odniesieniu do OC komunikacyjnego na uwagę zasługują w szczególności 3 aspekty:

 • właściwości samochodu – najważniejsze z nich to marka, model, rok produkcji, pojemność silnika i rodzaj paliwa,
 • informacje o właścicielu – istotne są tu przede wszystkim wiek i miejsce zamieszkania posiadacza samochodu. Nie bez znaczenia pozostaje również historia dotychczasowych szkód likwidowanych z OC, a także historia przewinień drogowych zarejestrowanych przez policję,
 • sposób użytkowania pojazdu – auto może być używane jedynie prywatnie albo w celach służbowych, np. do odpłatnego przewozu osób i rzeczy. Druga z tych możliwości oznacza wyższe ryzyko ubezpieczeniowe i najczęściej wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższej składki.

Składka OC zawodowego i w życiu cywilnym może wzrosnąć lub zmaleć w reakcji na 2 czynniki:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej – im więcej potencjalnych ryzyk obejmuje umowa, tym więcej zapłacisz za ubezpieczenie. Na podwyższenie ceny może również wpłynąć rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia na całą Europę,
 • suma ubezpieczenia – o ile w OC komunikacyjnym jest zawsze taka sama, o tyle tutaj jej wysokość zależy od indywidualnych ustaleń. Im jest wyższa, tym większe poczucie bezpieczeństwa i ewentualne odszkodowanie. Wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia rośnie jednak także składka.

Ubezpieczenie OC na raty

Zakup OC może okazać się dużym obciążeniem dla budżetu. Niestety, nie zawsze można go uniknąć albo odłożyć w czasie, nie ryzykując przy tym jeszcze większymi wydatkami, np. koniecznością opłacenia kary za brak OC.

Nieocenioną pomocą dla wszystkich, dla których składka OC to duży wydatek, jest możliwość rozłożenia płatności na raty – od 2 do 12. Niestety, nie każde towarzystwo udostępnia taką możliwość. Obecnie OC na raty kupisz m.in. u 13 ubezpieczycieli:

 • Allianz,
 • BeeSafe,
 • Benefia,
 • Ergo Hestia,
 • Generali,
 • mtu24.pl,
 • LINK4,
 • Proama,
 • TUZ Ubezpieczenia,
 • UNIQA,
 • Wefox,
 • Wiener,
 • You Can Drive.

Ubezpieczenie OC dla różnych urządzeń i pojazdów

Chociaż OC komunikacyjne kojarzy się tylko z pojazdami mechanicznymi (np. samochodami osobowymi, autobusami czy motocyklami), w rzeczywistości może dotyczyć również innych grup. Ciekawymi produktami są m.in. OC dla dronów i OC dla rowerów, które mogą pokryć finansowe skutki szkód wynikających z ich użytkowania.

Ubezpieczenie OC dla dronów

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, cieszą się obecnie dużym powodzeniem. Na zakup takiego urządzenia decydują się m.in. miłośnicy powietrznej fotografii, którym umożliwia robienie zdjęć i kręcenie filmów z niedostępnej dotychczas, bardzo wysokiej perspektywy.

Warto mieć jednak świadomość tego, że dron to nie tylko świetna zabawka, ale profesjonalny sprzęt, którego użytkowanie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i dokumentów. Przykładowo, posiadacze dronów z kategorii A2 i A3 muszą zdać egzamin i uzyskać licencję pilota drona, aby móc latać nimi zgodnie z prawem. Dla dronów  A1 (kategoria otwarta, waga do 250 g) nie jest to wymagane.

Ubezpieczenie OC drona zapewnia ochronę przed ekonomicznymi konsekwencjami szkód powstałych podczas latania dronem. Dla urządzeń o masie od 20 kg jest obowiązkowe, a dla pozostałych nieobligatoryjne, ale równie przydatne. Okazuje się bowiem, że nawet stosunkowo niewielkie drony mogą spowodować kosztowne szkody, jeśli np. zbicie szyby czołowej w drogim samochodzie albo uderzenie w głowę przechodnia i spowodowanie u niego wstrząśnienia mózgu. Jeśli doprowadzisz do takiego zdarzenia i nie masz OC na drona, wypłacisz odszkodowanie z własnych pieniędzy.

Ubezpieczenie OC dla rowerów

Jeżdżąc rowerem, możesz doprowadzić do podobnych szkód, co samochód, np. potrącić pieszego albo zarysować czyjś samochód, gdy na chwilę stracisz równowagę, czekając na światłach na poboczu drogi. Jeśli masz OC rowerzysty, nie musisz martwić się takimi zdarzeniami.

Pod tą nazwą kryje się produkt ubezpieczeniowy zapewniający ochronę przed finansowymi skutkami szkód osobowych i rzeczowych powstałych w ramach użytkowania roweru. Nie ma obowiązku jego posiadania, jednak może to być dobrym pomysłem, jeśli często korzystasz z roweru. Szkoda może przytrafić się w najmniej spodziewanym momencie, a jej likwidacja na własną rękę okaże się droga. Wystarczy, że np. potrącisz przechodnia, a ten przewróci się i stłucze ekran w nowym telefonie, albo zarysujesz bok nowego samochodu sportowego, przypinając rower do stojaka na parkingu przed sklepem.

Specyficzne przypadki ubezpieczenia OC dla pojazdów

W grupie ubezpieczeń komunikacyjnych można wyróżnić osobne kategorie dla pojazdów, które odstają od głównych założeń i przynależą do specyficznych grup. Są to samochody sportowe i historyczne, a ich posiadacze podlegają nieco innym przepisom niż cała reszta kierowców.

Ubezpieczenie OC dla samochodów sportowych

Samochody sportowe są przeznaczone do szybkiej, wyczynowej jazdy, na co pozwala w szczególności ich konstrukcja. Mowa tu przede wszystkim o wysokiej pojemności silnika, która przekłada się na moment obrotowy i moc, a w rezultacie również na maksymalną prędkość, jaką można osiągnąć. To właśnie nadmierna prędkość jest z kolei przyczyną dużej części stłuczek i wypadków drogowych.

Z tego powodu pojemność silnika okazuje się jednym z czynników uwzględnianych podczas obliczania wysokości składki OC. Im większa pojemność skokowa, tym wyższa może być cena ubezpieczenia. Z tego powodu OC dla samochodu sportowego kojarzy się z dużym wydatkiem.

Choć taki tok rozumowania jest logiczny, warto pamiętać, że na wysokość składki wpływa znacznie więcej czynników niż tylko pojemność silnika. Jeśli pozostałe z nich zadziałają na Twoją korzyść, uda się ubezpieczyć auto sportowe w przystępnej cenie.

Ubezpieczenie OC dla samochodów historycznych

Specjalną grupę samochodów stanowią także te, które są uznawane za historyczne lub zabytkowe. Warto mieć świadomość tego, że zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym pojęcia te nie są synonimami i odnoszą się do różnych pojazdów.

Autem historycznym jest takie, które ma więcej niż 40 lat lub więcej niż 25 lat, ale zostanie uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe w historii motoryzacji. Za auto zabytkowe uznaje się takie, które zostanie wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealnego. Podsumowując, każdy pojazd zabytkowy jest jednocześnie historyczny, ale nie każdy pojazd historyczny jest zabytkowy.

Czy pojazd historyczny musi mieć OC? Obowiązek jego posiadania powstaje wtedy, gdy auto wyjeżdża na drogę publiczną. Nie ma jednak konieczności ubezpieczania go na cały rok, jeśli zamierzasz korzystać z niego jedynie przez krótki czas. Właściciele samochodów historycznych i zabytkowych mogą korzystać z ubezpieczenia krótkoterminowego na 30 dni, jeśli nie jeżdżą nimi na co dzień. Taki pojazd może być jednak traktowany jako całoroczny i jeśli tak jest, wygodniejszym rozwiązaniem może okazać się ubezpieczenie na 12 miesięcy.

Kwestie związane z umową ubezpieczenia OC

Standardowo umowa OC komunikacyjnego jest zawierana na 12 miesięcy, a właściciel może ją wypowiedzieć jedynie w określonych sytuacjach. W grę wchodzą jednak także szczególne przypadki, w których jest to dozwolone wcześniej, np. przy podwójnym ubezpieczeniu lub wtedy, gdy auto stanowi przedmiot darowizny.

Wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia OC

Podwójne ubezpieczenie OC to określenie stosowane wtedy, gdy jeden samochód jest objęty dwoma umowami zapewniającymi ochronę ubezpieczeniową w tym samym zakresie. Do takiej sytuacji może dojść m.in. w 3 sytuacjach:

 • gdy kupisz nowe OC, ale nie wypowiesz starej umowy, więc ta odnowi się automatycznie,
 • gdy nie wypowiesz umowy OC zbywcy i ubezpieczysz niedawno kupiony samochód na własną rękę,
 • gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie otrzyma wypowiedzenia umowy na czas albo zostanie ono złożone nieskutecznie (np. bez podpisu), a Ty kupisz już nowe ubezpieczenie.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, możesz złożyć wypowiedzenie podwójnego OC w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy dostarczyć odpowiedni dokument jednemu z towarzystw – wybór sprowadza się tu do indywidualnych preferencji. Co prawda przyjdzie Ci zapłacić składkę za okres od rozpoczęcia umowy do momentu jej wypowiedzenia, jednak będzie ona znacznie niższa niż cena OC na cały rok.

Darowizna samochodu a ubezpieczenie OC

Samochód może zmienić właściciela na różne sposoby, a jednym z nich jest darowizna lub spadek. Jako że w Polsce umowa OC jest przypisana do samochodu, a nie do osoby, nie rozwiązuje się z momentem przekazania auta w darowiźnie lub wtedy, gdy dotychczasowy właściciel umrze. Przejmując taki pojazd na własność, otrzymujesz wraz z nim aktualne ubezpieczenie. Jeśli nie chcesz z niego korzystać, musisz je wypowiedzieć.

Istotne jest tylko to, że nie ulegnie ono automatycznemu odnowieniu. Gdy umowa dobiegnie końca, zostanie samoczynnie rozwiązana, a auto będzie nieubezpieczone – chyba że będziesz to mieć na uwadze i kupisz nowe OC działające od kolejnego dnia.

Co zrobić, jeśli dostaniesz samochód w spadku bez OC? Należy pamiętać, że obowiązek jego ubezpieczenia przypada Tobie w momencie, w którym auto staje się Twoją własnością. Ewentualna kara za brak OC nie jest zatem Twoim problemem, o ile wykupisz ubezpieczenie obowiązujące od tego dnia, gdy pojazd zaczął do Ciebie należeć. 

Ubezpieczenie OC w przypadku sprzedaży i zakupu samochodu

Sytuacja, w której samochód zmienia właściciela na skutek transakcji kupna-sprzedaży, może budzić pewne wątpliwości w odniesieniu do kwestii ubezpieczenia. W rzeczywistości przepisy są jednak jasne i jednoznacznie wskazują na prawa oraz obowiązki obu stron takiej transakcji.

Ubezpieczenie OC po zakupie samochodu używanego

Jako że OC jest przypisane do pojazdu, nowy właściciel otrzymuje je wraz z nim. To, co z nim zrobi, zależy od jego woli. Do wyboru są dwie opcje:

 • korzystanie z OC zbywcy do końca umowy,
 • wypowiedzenie OC zbywcy i zakup własnego ubezpieczenia samochodu.

Zachowując OC poprzedniego właściciela, trzeba mieć na uwadze to, że jego umowa wygaśnie samoczynnie wraz z ostatnim dniem obowiązywania. Takie ubezpieczenie nie odnawia się na kolejny rok. Musisz zatem pamiętać o tym, by w odpowiednim momencie kupić nowe OC, aby uniknąć kary za jego brak. 

Nie masz obowiązku kontynuowania umowy zbywcy, jeśli okaże się to nieopłacalne. Tak może być w sytuacji, w której poprzedni właściciel podzielił płatność na raty, a Tobie przypadła konieczność opłacenia części z nich. W takim przypadku towarzystwo ma prawo do przeprowadzenia rekalkulacji składki OC, a jej wysokość może się zmienić na Twoją niekorzyść. Jeśli jednak wypowiesz tę umowę i zawrzesz nową, możesz kupić OC w przystępniejszej cenie, a przy tym nie martwić się tym, że zapomnisz o zakupie kolejnego ubezpieczenia.

Warto też liczyć się z taką możliwością, że świeżo kupiony pojazd może być nieubezpieczony. Jego zakup nie wiąże się z żadnymi groźnymi konsekwencjami, o ile ubezpieczysz go od razu po podpisaniu umowy ze zbywcą, jeszcze zanim odjedziesz z jego posesji. Jeśli w późniejszym okresie UFG zwróci się do Ciebie z karą za brak OC, wystarczy udowodnić, od kiedy zaczął Cię dotyczyć obowiązek ubezpieczeniowy. Wtedy wniosek o zapłatę kary zostanie skierowany do poprzedniego właściciela auta, a Ty unikniesz problemów.

Sprzedaż samochodu a zwrot OC

Sprzedając pojazd, masz obowiązek przekazania jego nowemu właścicielowi polisy OC. Nie masz jednak wpływu na to, co nabywca zrobi z tym ubezpieczeniem. Jeśli zdecyduje się je zatrzymać, nie możesz z tym nic zrobić. Jeśli jednak wypowie umowę, która została wcześniej w pełni opłacona, należy Ci się zwrot nadpłaconej składki. Wysokość zwrotu zależy od tego, ile czasu pozostało do końca umowy. 

Ubezpieczenie OC w różnych miastach

Miejsce zamieszkania posiadacza pojazdu wpływa w dużym stopniu na wysokość składki ubezpieczenia samochodu, która będzie inna dla:

 • OC w Szczecinie,
 • OC w Warszawie,
 • OC w Krakowie,
 • OC we Wrocławiu,
 • OC w Poznaniu,
 • OC w Kielcach,
 • OC w Olsztynie,
 • OC w Białymstoku,
 • OC w Gdańsku,
 • OC w Katowicach,
 • OC w Opolu,
 • OC w Łodzi,
 • OC w Zielonej Górze,
 • OC w Lublinie,
 • OC w Bydgoszczy,
 • OC w Rzeszowie.

Ubezpieczenie OC w Szczecinie

Szczecin od lat plasuje się w połowie stawki, jeśli chodzi o wysokość składki OC, choć zwykle przekracza średnią cenę ubezpieczenia samochodu w Polsce. Na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników, m.in. stosunkowo niska szkodliwość kierowców z tego miasta, której towarzyszy jednak duże natężenie ruchu przez cały rok, ale szczególnie w sezonie turystycznym, kiedy to w mieście pojawia się znacznie więcej samochodów. To z kolei może prowadzić do wyższego ryzyka wystąpienia zdarzenia wymagającego zlikwidowania szkody.

 Ile za ubezpieczenie samochodu zapłaci mieszkaniec Szczecina? OC może go kosztować od 744 zł, jeśli skorzysta z porównywarki Kioskpolis.pl.

Przykład 1:

Samochód: Dacia Logan z 2010 roku w benzynie, pojemność silnika 999 cm³. 

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 744,00 zł Zielona Karta + assistance
EUROINS  845,20 zł NNW + assistance
UNIQA 908,00 zł Zielona Karta + NNW + assistance
mtu24.pl 902,00 zł

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Warszawie

Warszawa jest miastem z największą liczbą mieszkańców w Polsce i gęstością zaludnienia na poziomie 3600 os./km². Jeśli dołożyć do tego ogromny ruch wpływający do miasta co rano z całej aglomeracji warszawskiej (osoby dojeżdżające do pracy i szkoły), nie powinno dziwić, że liczba stłuczek i wypadków w stolicy okazuje się wysoka, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich składkach OC. 

Mieszkańcy Warszawy zwykle znajdują się w czołówce pod względem wysokości cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie oznacza to jednak, że nie sposób znaleźć przystępnej oferty dla samochodu zarejestrowanego w stolicy. Wystarczy tylko przyjrzeć się przykładowi z porównywarki KioskPolis.pl.

Przykład 2:

Samochód: Ford Fiesta z 2015 roku w benzynie, pojemność silnika 1242 cm³. 

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
EUROINS 887,81 zł NNW + assistance
UNIQA 974, 00 zł NNW + assistance
Generali 1 119,00 zł assistance
EUROINS 987,96 zł NNW + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Krakowie

Ceny OC w Krakowie zazwyczaj oscylują w granicach średniej krajowej. Chociaż miasto cechuje się dużą gęstością zaludnienia i ogromnym ruchem turystycznym, to jednak dobry stan dróg  i niska liczba wypadków na 1000 mieszkańców działa na korzyść posiadaczy samochodów, którzy tu mieszkają.

Jeśli chcesz znaleźć przystępne cenowo ubezpieczenie OC w Krakowie, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń KioskPolis.pl. Oto przykładowa kalkulacja uzyskana przy użyciu tego narzędzia.

Przykład 3:

Samochód: Hyundai IONIQ 5 z 2022 roku, silnik elektryczny. 

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
BeeSafe 779,48 zł Zielona Karta
UNIQA 866,00 zł Zielona Karta + NNW + assistance
EUROINS 991,44 zł NNW + assistance
Generali 1 226,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC we Wrocławiu

Wrocław od lat znajduje się w czołówce najdroższych miast dla kierowców, jeśli wziąć pod uwagę wysokość składki OC. Duży wpływ na to mają z pewnością korki, które w tym mieście okazują się szczególnie uciążliwym problemem. W 2022 roku Wrocław okazał się najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce i 15. pod tym względem w Europie, zgodnie z raportem opracowanym przez INRIX.7 

Korki nie tylko prowadzą do marnowania czasu i frustracji kierowców, ale też do dużej liczby stłuczek i wypadków drogowych. Z tego powodu ceny OC we Wrocławiu nie należą do najniższych, choć można znaleźć oferty w przystępnej cenie w porównywarce KioskPolis.pl.

Przykład 4:

Samochód: Nissan Micra z 2017 roku w benzynie, pojemność silnika 998 cm³. 

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 802,00 zł Zielona Karta + assistance
EUROINS 915,58 zł NNW + assistance
BeeSafe 992,44 zł
Proama 1 267,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Poznaniu

Stolica województwa wielkopolskiego cechuje się średnimi cenami OC. Dobrze utrzymane drogi i brak problemu z korkami sprzyjają niskiej liczbie zdarzeń drogowych mogących skutkować likwidacją szkody. Z tego powodu mieszkańcy Poznania zwykle nie martwią się wysokością składek za ubezpieczenie samochodu. Nie oznacza to, że nie można znaleźć jeszcze tańszej oferty – zwłaszcza, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z kalkulatora KioskPolis.pl.

Przykład 5:

Samochód: Toyota Corolla Cross z 2021 roku, w benzynie, pojemność silnika 1987 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
mtu24.pl 863,00 zł
EUROINS 1 088,14 zł NNW + assistance
BeeSafe 1 109,06 zł
Generali 1 314,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Kielcach

Mieszkańcy Kielc nie mają powodu do zmartwień, jeśli chodzi o cenę ubezpieczenia samochodu. Składki OC są tu jednymi z najniższych w Polsce, co może wynikać z dość niskiej liczby ludności jak na miasto wojewódzkie, a także z niskiej wypadkowości. Jazda po Kielcach uchodzi za bezpieczną w oczach ubezpieczycieli, co skutkuje przystępnymi cenami dla lokalnych posiadaczy samochodów.

Jeśli chcesz zaoszczędzić przy zakupie OC, skorzystaj z porównywarki Kioskpolis.pl, w której została przeprowadzona poniższa kalkulacja.

Przykład 6:

Samochód: Opel Insignia A w benzynie, pojemność silnika 1364 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 862,00 zł Zielona Karta + NNW + assistance
EUROINS 917,63 zł NNW + assistance
mtu24.pl 1 022,00 zł
Generali 1 087,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Olsztynie

Choć Olsztyn nie należy do najtańszych miast pod względem cen OC, zwykle plasują się one nieco poniżej lub powyżej średniej dla Polski. Stolica województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się w połowie stawki również pod względem liczby wypadków na 1000 mieszkańców, co potwierdzają statystyki policyjne z 2023 roku.8

Szukając najtańszego ubezpieczenia OC w Olsztynie, warto skorzystać z porównywarki KioskPolis.pl. Narzędzie to pozwoli przejrzeć wszystkie oferty dla konkretnego pojazdu i znaleźć tę, która okaże się najkorzystniejsza.

Przykład 7:

Samochód: Fiat 500 z 2021 roku w benzynie, pojemność silnika 993 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 612,00 zł Zielona Karta + assistance
EUROINS 715,07 zł NNW + assistance
BeeSafe 825,83 zł Zielona Karta
Generali 1 046,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Białymstoku

W stolicy województwa podlaskiego mieszkańcy płacą składki na poziomie porównywalnym ze średnią dla kraju. Wynika to w pewnym stopniu z niskiej liczby wypadków na 100 000 mieszkańców. Niestety, zdarzenia drogowe w Białymstoku i całym województwie podlaskim okazują się najbardziej dotkliwe w skutkach ze względu na najwyższy w Polsce współczynnik liczby zabitych w wypadkach.

Jeśli mieszkasz w Białymstoku, OC możesz kupić przez Internet, korzystając z porównywarki KioskPolis.pl. Narzędzie nie tylko ułatwi znalezienie tanich ofert, lecz również porównanie właściwości każdej z nich.

Przykład 8:

Samochód: Alfa Romeo 147 z 2010 roku w benzynie, pojemność silnika 1598 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
EUROINS 681,93 zł NNW + assistance
UNIQA 1 006,00 zł Zielona Karta + assistance
BeeSafe 1 205,98 zł Zielona Karta
Trasti 1 220,00 zł Zielona Karta

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Gdańsku

Składki OC w Gdańsku należą do najwyższych w kraju. Wynika to z wielu czynników, w tym z dużego natężenia ruchu (przede wszystkim w sezonie letnim) i wysokiego wskaźnika wypadków w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. Czynniki te łagodzi jednak dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, która ogranicza formowanie się korków w mieście.

Jeśli masz zamiar kupić OC dla samochodu zarejestrowanego w Gdańsku, zwróć uwagę na porównywarkę KioskPolis.pl. Poniższy przykład wskazuje na to, że można w niej znaleźć opłacalne oferty.

Przykład 9:

Samochód: Audi A4 z 2018 roku w benzynie, pojemność silnika 1395 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
mtu24.pl 971,00 zł
UNIQA 783,00 zł Zielona Karta + assistance
BeeSafe 1 142,51 zł Zielona Karta
Generali 1 221,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Katowicach

Katowice, jako serce województwa śląskiego i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, są gęsto zaludnione, co idzie w parze z dużą liczbą samochodów poruszających się po lokalnych drogach. To natomiast oznacza wysokie ryzyko ubezpieczeniowe dla kierowców, gdyż stłuczki i wypadki zdarzają się tu dość często – wskaźnik liczby wypadków na 100 000 mieszkańców wynosi bowiem 43,6%.

Jak znaleźć tanie OC w Katowicach? Przyjrzyj się ofertom, które są dostępne w porównywarce KioskPolis.pl.

Przykład 10:

Samochód: BMW Seria 3 z 2016 roku w benzynie, pojemność silnika 1499 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 785,00 zł Zielona Karta + assistance
EUROINS 792,78 zł NNW + assistance
Generali 1 049,00 zł Zielona Karta + assistance
mtu24.pl 1 066,00 zł

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Opolu

Opole zalicza się do miast, w których mieszkańcy płacą za ubezpieczenie samochodu stosunkowo niewiele w porównaniu do reszty Polski. Miasto, jak i całe województwo, wyróżnia się doskonale utrzymaną infrastrukturą drogową, która nie stwarza większych zagrożeń dla kierowców, jak również umiarkowanym ruchem niepowodującym tworzenia się korków. Potwierdzają to również statystyki policyjne, zgodnie z którymi w regionie dochodzi do niewielu zdarzeń będących wypadkiem lub stłuczką.

Aby kupić tanie ubezpieczenie OC w Opolu, warto skorzystać z porównywarki KioskPolis.pl, w której przygotowano poniższą kalkulację.

Przykład 11:

Samochód: Citroën C3 z 2019 roku w benzynie, pojemność silnika 1199 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
EUROINS 680,58 zł NNW + assistance
UNIQA 759,00 zł Zielona Karta + NNW + assistance
mtu24.pl 727,00 zł
Generali 815,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Łodzi

Położona w centralnej Polsce Łódź zajmuje dokładnie taką samą pozycję w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych – po środku stawki. Małe zagęszczenie ruchu, jak na miasto wojewódzkie, i średnia liczba wypadków w ciągu roku przyczyniają się do tego wyniku. Ceny OC w Łodzi są jednak wyższe niż w innych dużych miastach województwa łódzkiego, np. w Pabianicach, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim czy Piotrkowie Trybunalskim.

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie OC w Łodzi? Porównywarka KioskPolis.pl wskaże wysokość składki dla Twojego samochodu.

Przykład 12:

Samochód: Honda CR-V z 2022 roku w benzynie, pojemność silnika 1993 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
mtu24.pl 974,00 zł
Generali 1 192,00 zł Zielona Karta + NNW + assistance
BeeSafe 1 172,45 zł Zielona Karta
Proama 1 174,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Zielonej Górze

Pod względem bezpieczeństwa drogowego Zielona Góra wygląda dobrze, podobnie jak całe województwo lubuskie. W 2023 roku współczynnik liczby wypadków na 100 000 mieszkańców wyniósł tu 45,3%, więc poniżej średniej krajowej równej 55,5%. Dobrze utrzymane drogi i małe zagęszczenie ruchu mają duże znaczenie w kontekście niskich cen ubezpieczenia OC w Zielonej Górze.

Zanim kupisz ubezpieczenie samochodu, przyjrzyj się ofertom dostępnym w porównywarce KioskPolis.pl. Mogą okazać się opłacalne, co potwierdza poniższy przykład.

Przykład 13:

Samochód: Kia Picanto z 2020 roku w benzynie, pojemność silnika 998 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 612,00 zł Zielona Karta + assistance
EUROINS 618,03 zł NNW + assistance
BeeSafe 765,38 zł Zielona Karta
mtu24.pl 805,00 zł

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Lublinie

Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w Lublinie kształtują się na umiarkowanym poziomie, co jest zasługą niskiej wypadkowości, jak również niewielkiego ruchu drogowego, który nie przyczynia się do powstawania tak dużych korków, jak w miastach pokroju Wrocławia czy Warszawy. Mieszkańcy mogą zatem cieszyć się nie tylko z bezpieczeństwa na drogach, lecz również z niskich cen ubezpieczenia OC w Lublinie.

Jeśli interesuje Cię zakup ubezpieczenia samochodu i mieszkasz w tym mieście, skorzystaj z porównywarki KioskPolis.pl. Poniższy przykład stanowi kalkulację przygotowaną w tym narzędziu.

Przykład 14: Mazda MX-5 z 2021 roku w benzynie, pojemność silnika 1998 cm³.

Samochód: 

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 499,00 zł Zielona Karta + assistance
mtu24.pl 630,00 zł
EUROINS 907,50 zł NNW + assistance
Proama 1 079,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Bydgoszczy

Położona w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz zajmuje wysoką pozycję na liście najbardziej zaludnionych miast w Polsce, co idzie w parze z dużą liczbą samochodów użytkowanych przez jej mieszkańców. Miasto stanowi również jeden z ważniejszych punktów biznesowych regionu, więc w grę wchodzi także duża liczba przyjezdnych kierowców, którzy przyczyniają się do korków w godzinach szczytu. Mimo to ceny ubezpieczeń OC w Bydgoszczy utrzymują się na średnim poziomie i choć przekraczają krajową średnią, to zwykle nieznacznie.

Jeśli masz w planach zakup OC i mieszkasz w Bydgoszczy, sprawdź, ile może Cię wynieść ten wydatek. W ustaleniu ceny dla Twojego samochodu pomoże porównywarka KioskPolis.pl.

Przykład 15:

Samochód: Mercedes-Benz Klasa A z 2015 roku w benzynie, pojemność silnika 1595 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
EUROINS 823,86 zł NNW + assistance
UNIQA 926,00 zł Zielona Karta + NNW + assistance
mtu24.pl 991,00 zł
Generali 1 155,00 zł Zielona Karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC w Rzeszowie

Pod względem cen OC Rzeszów prezentuje się korzystnie dla mieszkańców, gdyż składki w tym mieście należą do najniższych w Polsce. O takim stanie rzeczy przesądza m.in. niska populacja, która idzie w parze z niską gęstością zaludnienia wynoszącą w tym przypadku 1531 os./km². Co prawda wskaźnik liczby wypadków w regionie utrzymuje się na dość wysokim poziomie (57,5 wypadków na 100 000 mieszkańców), jednak nie wpływa to na poziom ryzyka ubezpieczeniowego i wysokość składek OC.

Korzystnych ofert warto poszukać w porównywarce KioskPolis.pl, jak w poniższym przykładzie.

Przykład 16:

Samochód: Peugeot 508 z 2022 roku w benzynie, pojemność silnika 1199 cm³.

Nazwa towarzystwa Wysokość składki Dodatkowe właściwości oferty
UNIQA 585,00 zł Zielona Karta + assistance
EUROINS 748,98 zł NNW + assistance
BeeSafe 806,30 zł Zielona Karta
Generali 980,00 zł Zielona karta + assistance

Kalkulacja przygotowana w porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl 28.03.2024 r.

Ubezpieczenie OC poza granicami Polski

Warto mieć świadomość tego, że obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla samochodu nie dotyczy jedynie Polski, lecz obszaru całej Europy. Dzięki przynależności do Unii Europejskiej w większości państw wspólnoty polskie OC działa tak, jak w kraju. Wyjeżdżając za granicę, musisz mieć zatem tylko standardową polisę i nie napotkasz żadnych problemów podczas kontroli drogowej.

W niektórych krajach jest wymagane dodatkowe potwierdzenie posiadania ważnej polisy OC za granicą, które nazywa się Zieloną Kartą. Ten dokument jest potrzebny, jeśli wyjeżdżasz do któregoś z 10 krajów:

 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Macedonia Północna,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina.

Kiedy należy kupić osobne ubezpieczenie OC za granicę? Jest to konieczne, gdy wjeżdżasz na terytorium Białorusi, Rosji, Kosowa lub innego kraju nieprzynależącego do porozumienia Zielonej Karty. W takiej sytuacji jest potrzebny inny produkt, jakim jest ubezpieczenie graniczne.

Ubezpieczenie OC a towarzystwa ubezpieczeniowe

KioskPolis.pl to porównywarka ubezpieczeń, w której można kupić OC oferowane m.in. przez 11 towarzystw ubezpieczeniowych, do których należą:

 • Warta
 • Allianz,
 • UNIQA,
 • PZU,
 • LINK4,
 • HDI,
 • Generali,
 • Benefia,
 • Compensa,
 • AXA,
 • ERGO Hestia.

Ubezpieczenie OC w Warcie

W ofercie tego towarzystwa masz do dyspozycji 2 produkty: OC komunikacyjne i OC w życiu prywatnym. W ramach pierwszego z nich jest oferowana ochrona ubezpieczeniowa w zakresie gwarantowanym przez Ustawę Prawo o ruchu drogowym. Ubezpieczenie jest dostępne wraz z ochroną zniżek dla szkód do 5 tys. złotych. Dodatkowy atut stanowi możliwość zlikwidowania szkody w ramach systemu BLS. Przy zakupie innych ubezpieczeń możesz liczyć na korzystniejsze warunki dzięki Pakietowi Stałego Klienta.

OC w życiu prywatnym od Warty obejmuje ochroną nie tylko właściciela polisy, ale też domowników i zwierzęta domowe. Do ubezpieczenia można dokupić dodatkowo 4 rozszerzenia:

 • OC Mienie Powierzone – zadziała wtedy, gdy np. przypadkowo uszkodzisz służbowego laptopa, który został Ci udostępniony przez pracodawcę,
 • OC Dziecko – pokryje finansowe koszty szkód spowodowanych przez dziecko do 13. roku życia,
 • OC Najemca – pokryje skutki szkód w wynajmowanym mieszkaniu, które należy do kogoś innego,
 • OC Lokator – ochrona dla wynajmującego przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez lokatorów.

Ubezpieczenie OC w Allianz

W ramach ubezpieczenia OC samochodu w Allianz możesz liczyć na taki sam zakres ochrony, jak w przypadku innych towarzystw. Oferta obejmuje 2 dodatkowe produkty, które zaliczają się do podstawowego zakresu ochrony bez dodatkowej opłaty:

 • NNW z sumą ubezpieczenia do 10 tys. złotych i zakresem terytorialnym działającym w Polsce i za granicą,
 • assistance z holowaniem do najbliższego warsztatu, pomocą w razie wypadku, kradzieży lub awarii oraz transportem kierowcy i pasażerów po awarii czy też wypadku (dystans do 50 km).

OC w życiu prywatnym w Allianz obejmuje ochroną osobę kupującą ubezpieczenie i domowników, którzy prowadzą z nią wspólne gospodarstwo domowe. Zakres terytorialny rozciąga się na Polskę i cały świat za wyłączeniem Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Ubezpieczenie OC w PZU

Oferta OC w PZU składa się z 3 produktów:

 • PZU Auto OC – podstawowa, obowiązkowa ochrona ubezpieczeniowa z darmową Zieloną Kartą i likwidacją szkody w ramach BLS,
 • OC w życiu prywatnym – w ramach jednej umowy ubezpieczone są dzieci, zwierzęta domowe oraz osoby pracujące w domu (np. ogrodnik, pomoc domowa lub opiekunka do dziecka). Do dyspozycji jest szereg dodatkowo płatnych rozszerzeń, które mogą dotyczyć np. szkód w wynajmowanym mieszkaniu, spowodowanych przez psa agresywnej rasy lub związanych z posiadaniem broni palnej,
 • OC zawodowe – dostępne zarówno w wariancie obowiązkowym, jak i nieobowiązkowym. Standardowy zakres terytorialny obejmuje tylko Polskę, ale można go rozszerzyć za pomocą dodatkowo płatnej klauzuli na obszar UE lub całego świata. Opcjonalne rozszerzenie może też dotyczyć szkód związanych ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej.

Ubezpieczenie OC w UNIQA

Do zalet ubezpieczenia OC samochodu w UNIQA należy m.in. to, że cena podstawowa obejmuje 2 gratisy, a mianowicie Zieloną Kartę i assistance w wariancie MIDI z holowaniem do 75 km oraz samochodem zastępczym na maksymalnie 2 doby. Szkody mogą zostać zlikwidowane w ramach systemu BLS. 

Towarzystwo UNIQA oferuje również OC w życiu prywatnym dla osób szukających dodatkowego poczucia bezpieczeństwa na co dzień. Do bazowego wariantu można dokupić 3 rozszerzenia:

 • OC Premium – może dotyczyć m.in. szkód wynikających z jazdy konnej, wyczynowego uprawiania sportu, a także uprawiania sportów motorowodnych,
 • OC Inwestycji – ochrona obejmuje szkody powstałe podczas budowy domu jednorodzinnego,
 • OC Najemcy – znajduje zastosowanie, gdy nieruchomość jest wynajmowana.

Na zakup OC zawodowego w UNIQA mogą zdecydować się osoby, które mają obowiązek jego posiadania, a także inne – jeśli chcą zapewnić sobie spokój ducha podczas prowadzenia biznesu i wykonywania obowiązków zawodowych. 

Ubezpieczenie OC w LINK4

Wraz z ubezpieczeniem OC w LINK4 otrzymujesz Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, który zapewnia dostęp m.in do 5 świadczeń:

 • holowanie do 100 km,
 • samochód zastępczy do 3 dni po wypadku lub kradzieży,
 • wymiana koła na miejscu lub w warsztacie,
 • uruchomienie samochodu z rozładowanym akumulatorem,
 • pomoc zastępcza 24/h.

OC w życiu prywatnym stanowi część ubezpieczenia DOM w LINK4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe i osobowe, a do tego obowiązuje nie tylko w domu, lecz również poza nim. 

Wybierając OC zawodowe w LINK, zyskujesz ochronę przed finansowymi konsekwencjami czynności wykonanych w ramach prowadzonej działalności oraz szkód powstałych w wyniku posiadania jakiegoś mienia. Ubezpieczenie działa w krajach przynależących do Unii Europejskiej, w Norwegii i w Szwajcarii. Atutem oferty jest możliwość indywidualnego ustalenia sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC w HDI

Ubezpieczenie OC w HDI możesz kupić w wariancie podstawowym lub jako OC Turbo. W tym drugim przypadku zyskujesz dodatkowo m.in. holowanie Twojego pojazdu po zdarzeniu oraz ochronę zniżek dla szkód do 2 tys złotych. 

Ubezpieczenie OC w Generali

Wybierając OC komunikacyjne w Generali, zyskujesz m.in. Zieloną Kartę bez żadnych opłat. Za dopłatą możesz cieszyć się większym spokojem ducha dzięki ubezpieczeniu Ochrona zniżki z gwarancją utrzymania zniżek po jednej szkodzie OC. 

W ramach OC w życiu prywatnym Generali oferuje produkt z sumą ubezpieczenia do 25 tys. złotych. Ochrona obejmuje domowników oraz zwierzęta domowe. Na uwagę zasługuje również produkt Generali z myślą o wynajmie, który jest przeznaczony dla osób czerpiących zyski z wynajmu nieruchomości. 

Ubezpieczenie OC w Benefii

Poza standardowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej OC w Benefii zaskakuje chociażby możliwością zlikwidowania szkody w systemie BLS. Warto rozważyć zakup dodatkowo płatnego rozszerzenia Ochrona utraty zniżki, aby nie zapłacić wyższej składki w kolejnym roku, jeśli dojdzie do jakiejś szkody.

OC w życiu prywatnym w Benefii występuje w 4 wariantach:

 • szkody wynikające z użytkowania dronów do 25 kg, paralotni, motolotni, lotni, balonów, spadochronów i latawców,
 • szkody wyrządzone osobom trzecim przez najemców,
 • szkody w mieniu wynajmującego wyrządzone przez najemców,
 • szkody w mieniu najemców wyrządzone przez właściciela nieruchomości.

Ochrona może obowiązywać na całym świecie, a sumę ubezpieczenia można ustalić w przedziale od 50 do 500 tys. złotych.

Ubezpieczenie OC w Compensie

W ramach OC w Compensie możesz liczyć na bezpłatne wydanie Zielonej Karty. Polisę opłacisz jednorazowo lub ratach, jak Ci wygodnie. Atutem ubezpieczyciela jest osobny produkt przeznaczony dla właścicieli oldtimerów i youngtimerów. Jest to OC MotoKlasyki.

Jeśli chodzi o OC w życiu prywatnym, w Compensie jest dostępne jako rozszerzenie ubezpieczenia domu i mieszkania. OC zawodowe może zostać kupione jako produkt obowiązkowy, nieobowiązkowy lub nadwyżkowy (rozszerzający zakres obowiązkowej ochrony). Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o 2 dodatkowe ryzyka:

 • szkody dotyczące kosztów odtworzenia planów i dokumentów,
 • szkody powstałe w wyniku przedostania się do środowiska substancji niebezpiecznych (np. poprzez wyciek lub inną emisję).

Ubezpieczenie OC w AXA

W AXA możesz kupić OC w życiu prywatnym, które sprawdzi się w podróży. Do wyboru masz 2 warianty (Urlopowicz, Podróżnik i Zdobywca) z sumami ubezpieczenia na poziomie 250 tys. złotych i 1,5 mln złotych. Dla szkód poniżej 750 zł przy likwidacji jest stosowany udział własny w wysokości 100%.

Ubezpieczenie OC w ERGO Hestia

ERGO Hestia należy do systemu BLS, co pozwala na szybsze zlikwidowanie szkody. Ubezpieczenie OC w tym towarzystwie zapewnia pojazd zastępczy i holowanie nawet wtedy, gdy to Ty jesteś sprawcą zdarzenia. Za dodatkową opłatą możesz kupić ochronę zniżek.

Jeśli masz OC w życiu prywatnym w ERGO Hestii, nie musisz martwić się ekonomicznymi konsekwencjami szkód spowodowanych przez osoby z tego samego gospodarstwa domowego, w tym dzieci i zwierzęta domowe. Ochrona może działać na całym świecie, a suma ubezpieczenia wynieść do 2 mln zł.

O ile interesuje Cię OC zawodowe, w ERGO Hestii kupisz je dla przedstawicieli 7 grup zawodowych:

 • lekarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • pośredników nieruchomości,
 • architektów,
 • projektantów,
 • inżynierów budowlanych.

Ubezpieczenie w konfiguracji OC, AC i NNW

Zakup OC to obowiązek każdej osoby, która jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyne ubezpieczenie, jakie mają do dyspozycji kierowcy. Do wyboru są też m.in. 3 produkty nieobligatoryjne:

 • AC (autocasco),
 • NNW,
 • assistance.

Różnice między ubezpieczeniami OC, AC i NNW

Z całego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC + AC + NNW + assistance tylko OC jest produktem obowiązkowym. Pozostałe z nich należą do nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, więc to od Ciebie zależy to, czy zdecydujesz się na zakup. Różnice pomiędzy tymi produktami sprowadzają się też do samej zasady działania wszystkich z nich. 

OC chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym, czyli zapewnia odszkodowanie osobom, które ucierpią w wyniku Twojego działania. Autocasco obejmuje ochroną ubezpieczeniową Twój samochód. To Ty otrzymasz zatem odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody. NNW zadziała wtedy, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu u Ciebie lub u pasażerów, którzy jadą z Tobą. Assistance oznacza natomiast dostęp do szeregu unikalnych świadczeń, z których można korzystać doraźnie w razie potrzeby. W ramach tego ubezpieczenia nie jest najczęściej wypłacane żadne odszkodowanie w gotówce.

Kiedy warto wybrać pakiet OC, AC, NNW?

Nie napotkasz żadnych problemów, jeśli zdecydujesz się na spełnienie podstawowego obowiązku i kupisz jedynie OC. Rozszerzając zakres ochrony o nieobligatoryjne produkty, możesz zyskać spokój ducha w wielu sytuacjach. Co więcej, dodatkowe ubezpieczenia nie tylko chronią Cię przed ekonomicznymi konsekwencjami działań, które dotknęły innych, lecz również zapewniają finansowe wsparcie dla Ciebie, jeśli to Ty ucierpisz albo Twój samochód zostanie uszkodzony.

Warto pamiętać, że choć AC, NNW i assistance stanowią dodatkowy wydatek, to jednak zwykle nie jest on tak wysoki, jak mogłoby się wydawać. Towarzystwa oferują korzystne pakiety z cenami na przystępnym poziomie dla osób, które kupują zestaw ubezpieczeń dla samochodu. Przyjrzyj się cenom dla swojego pojazdu w porównywarce KioskPolis.pl.

Podsumowanie 

Ubezpieczenie OC to bardzo zróżnicowany produkt, który znajduje zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. O jego wyjątkowym znaczeniu świadczy chociażby to, że w wielu sytuacjach jego posiadanie nie jest opcją, lecz obowiązkiem. Niedopełnienie go może natomiast oznaczać poważne konsekwencje sprowadzające się do konieczności opłacenia kary finansowej albo nawet do utraty prawa do wykonywania zawodu. 

O ile w przypadku obowiązkowego OC parametry oferty są zwykle ustalone odgórnie, o tyle przy nieobowiązkowych ubezpieczeniach ustalasz je samodzielnie. Masz zatem wpływ na to, jakie poczucie bezpieczeństwa zapewni Ci umowa zawarta z ubezpieczycielem.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na czasie, nie szukaj ubezpieczenia OC na własną rękę, lecz znajdź najlepszą ofertę w porównywarce KioskPolis.pl. Do wyboru masz oferty od ponad 11 towarzystw, które możesz kupić za pośrednictwem Internetu.

FAQ – najważniejsze pytania o ubezpieczenie OC

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC to produkt zapewniający ochronę przed finansowymi skutkami szkód osobowych lub rzeczowych, które zostaną wyrządzone osobom trzecim.

Co chroni wykupione ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC chroni posiadacza przed ekonomicznymi konsekwencjami szkód spowodowanych przez niego podczas użytkowania samochodu, realizowania działań zawodowych albo wykonywania czynności życia prywatnego. Co istotne, choć OC chroni osobę, która je wykupiła, odszkodowania trafia nie do niej, lecz do osoby poszkodowanej.

Czy OC pokrywa wszystkie koszty?

OC pokrywa wszystkie koszty związane z likwidacją szkody wyrządzonej osobie trzeciej, włącznie z holowaniem jej pojazdu do warsztatu czy wypożyczeniem samochodu zastępczego. Nie można jednak skorzystać z OC, aby naprawić własne auto, nawet jeśli ucierpiało w tym samym zdarzeniu.

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, przedstawicieli określonych grup osobowych oraz osób obsługujących drony o wadze powyżej 20 kg (prywatnie lub komercyjnie). W pozostałych przypadkach decyzja o zakupie tego ubezpieczenia stanowi przedmiot indywidualnej decyzji.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia OC?

Istnieją 3 główne rodzaje OC: OC komunikacyjne (dla pojazdów mechanicznych), OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może też obowiązywać w odniesieniu do innych pojazdów i sprzętów, np. rowerów lub dronów.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC?

Cena OC samochodu zależy od wielu czynników, m.in. od właściwości pojazdu, danych kierowcy i sposobu użytkowania auta, a w przypadku OC zawodowego i w życiu prywatnym – od zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Dokładną wysokość składki możesz sprawdzić w porównywarce KioskPolis.pl.

Sara Pietras

Sara Pietras

Copywriterka z ponad 10-letnim doświadczeniem, głównie w pisaniu w przystępny sposób o ubezpieczeniach komunikacyjnych i turystycznych. Prywatnie miłośniczka japońskich samochodów i podróżowania po Europie.

Dodaj komentarz

Komentarze (10)

  Tymon
  - -

  Witam. Właśnie kupiłem samochód , audi A3 rocznik 2010 w dieslu. Od poprzedniego własciciela, starszego pana. OC jest ważne do marca 2021. Czy teraz muszę wykupić nową polisę oc na siebie , czy mogę jeździć na obecnej? Boje sie że zapłace dużo więcej, bo nie mam jeszcze duzych znizek.

   Grzegorz Majker
   - -

   Istnieje duże prawdopodobieństwo, że towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ma pan wykupione ubezpieczenie OC zadecyduje o rekalkulacji składki. Jeżeli poprzedni właściciel samochodu posiadał wysokie zniżki za bezszkodową jazdę, możliwe że zapłaci pan więcej. O rekalkulacji składki za OC napisaliśmy w osobnym artykule, który znajdzie Pan pod tym adresem: https://kioskpolis.pl/rekalkulacja-skladki-oc/.

   Kupując samochód może Pan zrezygnować z dotychczasowej umowy i poszukać najkorzystniejszej dla siebie oferty w naszym kalkulatorze https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/?stepKey=1-model

  Marcin P.
  - -

  Ostatnio dużo jeżdże rowerem szosowym i zastanawiałem się co się stanie jeśli niechcący spowoduję wypadek. W moich okolicach praktycznie nie ma ścieżek rowerowych i poruszam się na dwoch kółkach po szosie 🙁 Jeżdżę ostrożnie, ale nieszczęścia chodzą po ludziach. Zawsze może się np. zdarzyc że oberwę komus lusterko. Czy istnieje możliwość wykupienia Oc dla rowerzysty, tak jak dla właściciela samochodu?

   Grzegorz Majker
   - -

   Tak, wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma rozbudowaną ofertę dla rowerzystów. Z łatwością znajdzie Pan odpowiednią polisę OC z sumami gwarancyjnymi sięgającymi nawet kilkuset tysięcy złotych. W pakiecie będzie Pan też mógł kupić polisę NNW i ubezpieczenie casco na wypadek kradzieży roweru. Ubezpieczenie może obowiązywać przez rok lub 7 miesięcy.

  Aneta i Artur
  - -

  Od 2016 r auto zostało poddane gruntownemu remontowi,który trwa do dziś i nie wiadomo,kiedy dokończę ten projekt a bardzo bym chciał.Auto w cudzysłowiu bo to częśći do suzuki vitara 99r leżą w garażu i muszę płacić co roku.Czy muszę płacić i dlaczego?

   Iwona Sowuska
   - -

   Niestety, według prawa, mimo, że auto stoi w garażu, ale jest zarejestrowane- musi być ubezpieczone.

  Kierowca
  - -

  Miałem stłuczkę z mojej winy / miałem ubezpieczenie OC , kierowca ma problem z uzyskaniem odszkodowania, samochód był własnością zmarłej żony ( 5 lat po śmierci nie uregulowali spraw spadkowych )
  Twierdzi, że nie będzie walczył z ubezpieczalnią tylko kieruje sprawę do sądu cywilnego.
  Po pierwsze czy muszę się obawiać ???
  Po drugie do kogo się zgłosić gdy dostanę wezwanie ???
  Dzięki za pomoc.

   Przemysław Tryfon
   - -

   Dzień dobry, jeżeli posiadał Pan ważną polisę OC to wypłata odszkodowania leży po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Brak przerejestrowania samochodu osoby poszkodowanej w stłuczce nie powinno Pana pociągać do odpowiedzialności wypłaty odszkodowania. Jeżeli otrzyma Pan wezwanie zachęcamy do skorzystania z porady prawnej.

  grzegorz
  - -

  Witam
  Czy poruszając się samochodem z wypożyczalni muszę mieć OC?
  Nie mam samochodu i nie było konieczności wykupienia takiego produktu.
  Czy mogę kupić OC tylko na okres wynajmu samochodu?

   Katarzyna Dabrowska
   - -

   Dzień dobry, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w związku z czym pojazd z wypożyczalni powinien posiadać takie ubezpieczenie. Nie ma więc konieczności samodzielnego wykupowania OC przez Pana.

Więcej artykułów i porad
Ubezpieczenie samochodu bez prawa jazdy

Ubezpieczenie samochodu bez prawa jazdy

Potrzebujesz wykupić OC dla nabytego i zarejestrowanego samochodu, ale jeszcze nie masz lub niedawno straciłeś prawo jazdy? Przeczytaj, czy możliwe jest ubezpieczenie auta bez prawa jazdy, by postąpić zgodnie z przepisami i uchronić się od kary. Upewnij się […]

więcej
OC droższe od samochodu? To się zdarza!

OC droższe od samochodu? To się zdarza!

Z roku na rok można zauważyć podwyżki składek za ubezpieczenia komunikacyjne. Niektórzy kierowcy muszą też płacić znacznie więcej za takie usługi od innych. Co sprawia, że koszty mogą przekroczyć nasze najśmielsze oczekiwania? Wyjaśniamy, kiedy możliwe jest OC droższe […]

więcej
Średnie ceny OC w polskich miastach – gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej

Średnie ceny OC w polskich miastach – gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej

Średnie ceny OC/AC w największych polskich miastach różnią się nawet o kilkaset złotych. Wrocław i Warszawa – tu znajdziemy polisy najdroższe. Najtańsze OC i AC jest natomiast w stolicy Małopolski – Krakowie. Sprawdź nasz ranking i dowiedz się, […]

więcej
Ubezpieczenie komunikacyjne NNW – opcja czy konieczność?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW – opcja czy konieczność?

Kiedy kupujesz OC w nowym towarzystwie ubezpieczeniowym, może zostać Ci zaproponowana jedna z dodatkowych polis: AC, assistance czy NNW. Ta ostatnia stanowi zabezpieczenie dla kierowcy oraz współpasażerów podczas wypadku lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, do których może dojść podczas […]

więcej