Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy?

Masz wątpliwości, co do tego, jak działa kalkulator? Nie wiesz jak dokonać zakupu przez stronę? Wszystkie kwestie pomogę Ci rozwiązać nasi specjaliści online.

Otwórz czat lub Zadzwoń +48 22 320 08 80

Ubezpieczenia komunikacyjne

 1. zwiń
  W jaki sposób mogę zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC?

  Szkodę można zgłosić telefonicznie dzwoniąc na infolinię Towarzystwa Ubezpieczeniowego z którym zawarłem umowę ubezpieczenia OC.

  Wskazana lista numerów infolinii:

  • Benefia
  • MTU
 2. zwiń
  Czy na podstawie certyfikatu/polisy ubezpieczenia OC z KioskPolis.pl zostanę objęty ochroną podczas podróży zagranicznych?

  Tak, zgodnie z zawartym ubezpieczeniem OC zostanę objęty ochroną w krajach, w których obowiązuje Porozumienie Wielostronne. Należą do niego 32 państwa: kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy) oraz Andora, Serbia i Szwajcaria.

  Zgodnie z Porozumieniem, mając ważne polskie ubezpieczenie OC mogą poruszać się drogach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Państwa, które zawarły Porozumienie Wielostronne należą też do Systemu Zielonej Karty. Są w nim także Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Wybierając się samochodem do tych właśnie krajów, oprócz ważnego ubezpieczenia OC, potrzebny będzie także Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, czyli tzw. Zielona Karta.

 3. zwiń
  Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC?

  Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na posiadacza pojazdu karę finansową:

  • za brak OC do 3 dni (od dnia w którym powinno być zawarte) 600zł
  • za brak OC ponad 3 dni, ale w okresie krótszym niż 14 dni – 1500zł
  • za brak OC powyżej 14 dni – 3000zł
  • za brak OC w przypadku samochodów ciężarowych – 4500zł
 4. zwiń
  W jaki sposób otrzymam polisę?

  Polisę można pobrać na stronie KioskPolis.pl oraz dodatkowo, po zwarciu umowy ubezpieczenia, zostanie ona wysłana pocztą na adres Ubezpieczonego.

 5. zwiń
  Czy mogę opłacić składkę za umowę ubezpieczenia OC w ratach?

  Tak, w KioskPolis można opłacić składkę w jednej lub dwóch ratach.

 6. zwiń
  W jaki sposób kalkulowana jest moja składka?

  Składka zostanie obliczona na podstawie kalkulatorów w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym z uwzględnieniem historii szkodowej właściciela pojazdu.

 7. zwiń
  Na jaki okres zawieram umowę ubezpieczenia OC?
  Umowę w KioskPolis.pl zawiera się na okres 12 miesięcy i ulega ona automatycznemu przedłużeniu, w przypadku gdy posiadacz pojazdu nie wypowie umowy w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed końcem obecnego okresu ochrony.
 8. zwiń
  Kogo i od czego chroni ubezpieczenie OC?

  OC komunikacyjne chroni tylko i wyłącznie osoby trzecie i ich majątek a nie osobę, która kupuje polisę.

 9. zwiń
  Jaki jest zakres ubezpieczenia OC i co to jest suma gwarancyjna?

  Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC

 10. zwiń
  Kiedy mam obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC powinno się zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

 11. zwiń
  Czy muszę wykupić ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) mojego pojazdu?

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenia turystyczne

 1. zwiń
  Czy są kraje, w których nie działa ubezpieczenie podróżne?

  W większości przypadków ubezpieczenie podróżne działa na terenie całego świata. Wybrane oferty mogą zawierać wyższą składkę przy wyjazdach do takich krajów jak USA, Kanada, Japonia, Australia, Chiny lub innych. Właściwy wybór kierunku wyjazdu w procesie zakupu ubezpieczenia w KioskPolis powoduje, że przestawiona oferta będzie obejmowała odpowiedni zakres ochrony.

  Wybrane towarzystwa ubezpieczeń mogą ograniczać ochronę ubezpieczeniową w krajach, w których toczą się działania wojenne lub występują konflikty zbrojne. Podstawą od uznania, czy wyjazd do danego kraju jest włączony do zakresu ochrony lub nie zawsze stanowią zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeń odnoszą się do rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych, które publikowane są na stronie www.msz.gov.pl w sekcji ostrzeżenia dla podróżujących. Jeżeli dany kraj posiada status „Nie podróżuj” zalecamy zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przed wyborem danej oferty.

 2. zwiń
  Co zrobić, gdy potrzebuję pomocy za granicą?

  W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Pomocy towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę posiadasz. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ubezpieczony jest w stanie zagrożenia życia, wtedy zawsze należy w pierwszej kolejności wezwać pogotowie ratunkowe.

  W Centrum Pomocy można uzyskać profesjonalną pomoc oraz informacje dotyczące postępowania za granicą. Centrum Pomocy dysponuje również wieloma adresami placówek medycznych na całym świecie i będzie w stanie doradzić, gdzie należy się udać w celu uzyskania pomocy medycznej.

 3. zwiń
  Co to jest niebezpieczna praca fizyczna?

  Niebezpieczna praca fizyczna to wykonywanie wszelkich prac, które zwiększają ryzyko powstania szkody, a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, pracy na wysokościach, remontowo-budowlanych, pracy w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych. Czynności te obejmują także wolontariat, praktyki i szkolenia zdrowotne. Szczegółowy opis oraz definicja pracy fizycznej zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 4. zwiń
  Co to jest EKUZ i czy to zastąpi on ubezpieczenie?

  EKUZ to tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę EKUZ możesz wyrobić w oddziałach wojewódzkich NFZ.

  EKUZ pozwala na skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych na ternie krajów EU/EFTA na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. W praktyce, jeżeli dane świadczenie jest odpłatę dla obywatela tego kraju lub wymaga dopłaty ze strony pacjenta, NFZ nie zwróci Ci tych kosztów, nawet jeżeli w Polsce to świadczenie jest w 100% nieodpłatne.

  Świadczenia z karty EKUZ dostępne są wyłączenie w placówkach publicznej opieki zdrowotnej i dotyczą danego kraju.

  Wiele świadczeń, które są standardową częścią ubezpieczenia podróżnego jest wyłączona ze świadczeń w ramach EKUZ. Karta EKUZ nie obejmuje takich świadczeń jak koszty transportu chorego, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie zakupu leków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wiele innych.

  Z uwagi na ograniczony zakres świadczeń w ramach karty EKUZ również NFZ rekomenduje zakup ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne.

  Karta EKUZ jest nieodpłatna i podobnie jak ubezpieczenia jest ważna na określony czas. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą wydawana jest na okres do 2 miesięcy.

  Z uwagi na ograniczony zakres ochrony karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne. Nie stanowi ona alternatywy, która może w całości zastąpić polisę, natomiast zakup polisy na wyjazd z odpowiednią sumą ubezpieczenia daje gwarancję ochrony w zakresie kosztów leczenia za granicą.

  Z uwagi na relatywnie niskie składki za ubezpieczenia podróżne dostępne w Polsce rekomendujemy zakup takiego ubezpieczenia przy każdym wyjeździe za granicę.

  Dla osób zainteresowanych wyrobieniem karty EKUZ proponujemy kontakt z najbliższym oddziałem NFZ, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie zasad oraz trybu wyrobienia takiej karty lub na stronie www.nfz.gov.pl.

 5. zwiń
  Jaką wysokość kosztów leczenia wybrać?

  Jeżeli wybierasz się w podróż po Europie to bezpieczna suma ubezpieczenia to nie mniej niż 200 tys. PLN.

  Jeżeli wybierasz się poza Europę, a w szczególności do USA, Azji, Kanady, Japonii lub Australii to rekomendowana suma ubezpieczenia to nie mnie niż 500 tys. PLN.

  Przykładowy koszt zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego lub inny zabieg wymagający hospitalizacji w USA to koszt co najmniej 110 tys. USD.

 6. zwiń
  Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

  Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę przede wszystkim wybierz właściwą sumę ubezpieczenia. Pamiętaj również o wyborze sportów w przypadku planów spędzania czasu aktywnie. Jeżeli masz choroby przewlekłe nie zapomnij wybrać tej opcji przy zakupie ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego

 1. zwiń
  Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez zbywcę?

  Zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.
  W celu powiadomienia Ubezpieczyciela przez zbywcę należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jednocześnie przypominamy o wyrejestrowaniu pojazdu w wydziale komunikacji.

 2. zwiń
  Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez nabywcę?
  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi nastąpić w formie pisemnej – w tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 3. zwiń
  Co zrobić kiedy mam dwa obowiązkowe ubezpieczenia OC?

  Jeśli dotychczasowe ubezpieczenie zostało odnowione automatycznie, to zawierając nowe ubezpieczenie w KioskPolis.pl można wypowiedzieć ubezpieczenie zawarte automatycznie, do którego zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK jest zobowiązany dotychczasowy Ubezpieczyciel.

  Dodatkowo, dotychczasowy Ubezpieczyciel, może obciążyć nas kwotą składki za wykorzystany okres, przeliczając łączną składkę na ilość wykorzystanych dni.

 4. zwiń
  Jak skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?
  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi nastąpić w formie pisemnej – w tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jednocześnie należy pamiętać, że wypowiedzenie powinno zostać wysłane najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego ubezpieczenia.
 5. zwiń
  Czy odnawiając umowę ubezpieczenie OC w KioskPolis.pl mogę wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC?
  Tak, zawierając umowę ubezpieczenia OC w KioskPolis można wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC. W tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Potrzebujesz pomocy?

Otwórz czat
lub
Zadzwoń +48 22 320 08 80