Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

5/5 - (Ocen: 1)

Chociaż OC jest silnie osadzone w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych, jego specyficzny rodzaj sprawdza się również w innych dziedzinach życia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym przydaje się przede wszystkim właścicielom nieruchomości i osobom wypoczywającym na wakacjach, ale w szerszej perspektywie każdemu.

Co to jest OC w życiu prywatnym i dlaczego warto je mieć?

Pod pojęciem OC w życiu prywatnym kryje się ubezpieczenie, które zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek różnych zdarzeń wynikających z nieumyślnego działania. Jeśli dojdzie do szkody na osobie lub czyimś mieniu, a poszkodowany zażąda jej zrekompensowania, z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości określonej umową.

Należy mieć świadomość tego, że obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód jest regulowany prawnie przez Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.* O ile osoba poszkodowana dysponuje odpowiednimi dowodami, trudno będzie uniknąć odpowiedzialności za takie zdarzenia. Wejście na drogę sądową w celu ustalenia, czy rzeczywiście zachodzi konieczność zadośćuczynienia spowodowanym szkodom, to z kolei dodatkowe koszty, i to niemałe. Posiadanie OC w życiu prywatnym oznacza natomiast możliwość rozwiązania spornej sprawy szybko i bez finansowych konsekwencji dla osoby ubezpieczonej.

Czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest obowiązkowe?

OC komunikacyjne jest obowiązkowym produktem ubezpieczeniowym, którego posiadanie jest wymagane na mocy Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.** To natomiast budzi pewne pytania. Czy w przypadku OC w życiu prywatnym obowiązują podobne zasady? Okazuje się, że nie. 

Jego posiadanie okazuje się jednak korzystne w wielu życiowych sytuacjach. Oznacza spokój ducha i możliwość szybkiego uporania się z problemami, które mogłyby skutkować poważnymi i kosztownymi konsekwencjami. Biorąc pod uwagę to, że nie sposób zabezpieczyć się w stu procentach przed takimi losowymi zdarzeniami, zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym stanowi jedyną opcję na uniknięcie konieczności wypłacenia poszkodowanym odszkodowania z własnej kieszeni.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to produkt o bardzo szerokim zakresie. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje bowiem cały szereg sytuacji dotyczących prywatnej sfery życia, a zatem m.in. mieszkania w jakiejś nieruchomości, aktywności podejmowanych na urlopie, a także wszystkich innych czynności dnia codziennego. 

Jakie szkody pokrywa OC w życiu prywatnym?

Z OC w życiu prywatnym mogą zostać zlikwidowane zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. Do tych pierwszych należą takie, które skutkują uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu u innej osoby – np. złamanie nogi na nieodśnieżonym chodniku, potrącenie rowerem lub przypadkowe uderzenie kogoś w sposób pozostawiający poważne obrażenia. Do szkód rzeczowych zaliczają się te, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia czyjegoś mienia. Może to być chociażby zarysowanie kierownicą roweru czyjegoś samochodu, stłuczenie szyby sąsiada kamieniem rzuconym przez dziecko czy też przypadkowe zrzucenie z półki sklepowej produktów skutkujące ich zniszczeniem.

Prywatna sfera życia to pojęcie, które można rozumieć bardzo szeroko. Z tego powodu głównymi obszarami działania OC w życiu prywatnym są szkody, które dotyczą m.in. 4 sytuacji:

 • losowych sytuacji w domu i jego otoczeniu, np. zalanie mieszkania z dołu, uszkodzenie samochodu sąsiada podczas ścinania gałęzi z drzewa na własnej posesji, uszkodzenie ogrodzenia sąsiada podczas porządków na podwórku,
 • losowych sytuacji poza domem, np. uszkodzenie mebli w pokoju hotelowym, popchnięcie kogoś na chodniku i wytrącenie mu z ręki telefonu, potrącenie kogoś podczas jazdy hulajnogą elektryczną,
 • działania dzieci, np. wybicie szyby u sąsiada piłką, zniszczenie telefonu kolegi podczas wspólnej zabawy, uszkodzenie wyposażenia restauracji przez dziecko,
 • działania zwierząt domowych, np. pogryzienie przechodnia na spacerze, zniszczenie przez psa rzeczy należącej do sąsiada, meble w wynajmowanym mieszkaniu uszkodzone przez kota.

Szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim

Zakres polisy OC w życiu prywatnym obejmuje jedynie te szkody, które zostały wyrządzone przez przypadek, w których przypadku w grę nie wchodził czynnik celowości. Jeśli do szkody doprowadzono z rozmysłem, ubezpieczenie nie zadziała. W takiej sytuacji sprawcy zdarzenia pozostanie jedynie naprawić szkodę z własnej kieszeni pomimo posiadania aktywnej umowy ubezpieczeniowej. 

Szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe i podczas jazdy rowerem

Ubezpieczenie w życiu prywatnym przydaje się m.in. właścicielom zwierząt domowych. Należy pamiętać, że psy i koty mają własną wolę, a co za tym idzie – nawet te najlepiej ułożone mogą zachować się agresywnie względem obcej osoby lub uszkodzić czyjeś mienie. Jako że nie sposób przewidzieć ich zachowania z stuprocentową pewnością, ochrona przed finansowymi skutkami spowodowanych przez nie szkód oszczędzi wielu problemów.

Polisa ta jest również szczególnie polecana rowerzystom, którzy aktywnie korzystają z jednośladu. Chociaż infrastruktura drogowa dla osób poruszających się rowerami jest coraz lepiej rozbudowana, wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem przechodniów i kierujących samochodami. Posiadanie ubezpieczenia osób fizycznych w życiu prywatnym zapewni poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach na drodze i nie tylko.

Kto jest objęty ochroną w ramach OC w życiu prywatnym?

Ochrona w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje osobę, która je kupiła, jak również wszystkich, którzy pozostają z nią w jednym gospodarstwie domowym. Do tej grupy można zatem zaliczyć przede wszystkim 5 kategorii:

 • współmałżonka/współmałżonkę,
 • nieformalnego partnera/partnerkę,
 • dzieci,
 • zwierzęta domowe,
 • zatrudnioną pomoc domową, np. opiekunkę do dzieci.

Ochrona dla członków gospodarstwa domowego

Warto mieć na uwadze to, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko tych szkód, w których stroną poszkodowaną są osoby trzecie. Do tej grupy nie zalicza się jednak domowników tworzących jedno gospodarstwo domowe z osobą ubezpieczoną. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, jeśli żona ubezpieczonego potknie się na oblodzonym chodniku przed domem, nie dostanie odszkodowania. Gdy na jej miejscu znajdzie się jednak sąsiad albo inny przechodzień, polisa zadziała – otrzyma więc należne odszkodowanie. 

Dzieci do 13 roku życia

Jeśli ubezpieczony ma dzieci do 13. roku życia, polisa OC w życiu prywatnym obejmie wszystkie zdarzenia, w których ich działanie przyczyniło się do szkód u osób trzecich. Ta granica wiekowa odnosi się do tego, że do momentu ukończenia 13 lat rodzic ma obowiązek stosowania nieustannego nadzoru nad dziećmi, bo odpowiedzialność za ich czyny spada na barki rodziców. Dopiero po przekroczeniu tej granicy wiekowej małoletni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działanie. 

Nie oznacza, że po ukończeniu 13. roku życia dziecko przestaje być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach OC w życiu prywatnym. Po prostu od tego momentu polisa działa w jego przypadku tak, jak u dorosłego człowieka.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ochrona w domu i poza nim

Czynności życia prywatnego wykraczają poza domowe pielesze, więc tak samo OC w życiu prywatnym. Co obejmuje poza obszarem nieruchomości należącej do ubezpieczonego lub będącej w jego użytkowaniu? Są to wszystkie działania podejmowane przez domowników w ramach standardowego dnia z życia, np. robienie zakupów, spacerowanie chodnikiem, przemieszczanie się pieszo lub rowerem z punktu A do punktu B, podejmowanie aktywności rekreacyjnych itd.

Nie mogą to być jednak sytuacje związane z użytkowaniem samochodu i pełnieniem obowiązków służbowych. Te bowiem podlegają innym rodzajom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC komunikacyjnemu i OC zawodowemu. W takich przypadkach przydaje się również posiadanie ubezpieczenia AC oraz ubezpieczenia assistance.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ochrona w kraju i za granicą

Wybierając OC w życiu prywatnym, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres terytorialny zapisany w polisie. Najlepsza oferta to ta, która chroni nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wypadki skutkujące powstaniem szkód osobowych i rzeczowych u osób trzecich mogą przecież zdarzyć się nawet wtedy, gdy osoby ubezpieczone znajdują się daleko od domu, np. na zagranicznej delegacji albo na wakacjach.

Co więcej, za granicą posiadanie tej polisy okazuje się często wyjątkowo przydatne. W grę wchodzą bowiem inne przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej, a do tego konieczność zadośćuczynienia poszkodowanym w lokalnej walucie, której kurs względem złotego nie zawsze jest korzystny. W rezultacie każda szkoda może kosztować o wiele więcej niż w Polsce.

Polisa OC w życiu prywatnym dostosowana do potrzeb

Nieobligatoryjny charakter ubezpieczenia OC w życiu prywatnym sprawia, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają dużą swobodę w kształtowaniu warunków ofert. Z punktu widzenia osoby ubezpieczonej oznacza to natomiast możliwość dopasowania polisy do indywidualnych potrzeb, aby jak najlepiej spełniała swoją funkcję na co dzień.

Możliwości wyboru i personalizacji polisy OC w życiu prywatnym

Personalizacja polisy dotyczy głównie kwestii zakresu ochrony ubezpieczeniowej, który może być podstawowy lub rozszerzony. O jakie dodatkowe ryzyka można rozszerzyć standardowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Można do nich zaliczyć chociażby 3 rodzaje szkód:

 • szkody powstałe podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, np. uszkodzenie wypożyczonego sprzętu sportowego, wjechanie w kogoś na stoku, zniszczenie czyjegoś mienia po wpadnięciu w niego na snowboardzie,
 • szkody na mieniu powierzonym, np. na laptopie, narzędziach czy wyposażeniu roboczym, które zostały powierzone przez pracodawcę na czas wykonywania obowiązków służbowych,
 • szkody wyrządzone przez najemcę podczas użytkowania wynajętego mieszkania, np. zniszczenie mebli przez zwierzę domowe, uszkodzenie lustra w windzie podczas wynoszenia rzeczy w ramach wyprowadzki, zalanie sąsiadów z dołu.

Osobna polisa lub dodatek do polisy domu/mieszkania

OC w życiu prywatnym może stanowić część ubezpieczenia mieszkania na takiej samej zasadzie, co ubezpieczenie murów i elementów stałych. Chociaż jest jego nieodrębnym elementem, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje także poza ubezpieczoną nieruchomością. 

Dodatkowe pakiety ochrony

Polisa OC w życiu prywatnym może również funkcjonować jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy, który nie jest związany z ubezpieczeniem nieruchomości. Na taką opcję mogą zdecydować się osoby, które nie mają prawa własności do żadnego domu czy mieszkania, a jednak chcą cieszyć się spokojem ducha podczas wykonywania czynności życia prywatnego na co dzień – a tym samym funkcjonować w społeczeństwie nie martwiąc się ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Specjalne ubezpieczenia dla określonych grup

Chociaż czynności życia prywatnego kojarzą się ze standardową codziennością przeciętnego Polaka, polisa OC w życiu prywatnym może cechować się bardziej specjalistycznym zakresem zastosowania. Jej rozszerzenie o konkretne, specyficzne ryzyka zaleca się osobom, które podejmują się regularnie aktywności związanych z wysokim ryzykiem przypadkowego wyrządzenia szkód osobom trzecim. 

OC w życiu prywatnym dla posiadaczy i użytkowników urządzeń pływających

Korzystając z pojazdów pływających, należy zachować szczególną ostrożność, żeby nie doprowadzić do niebezpiecznych w skutkach sytuacji. Może do nich należeć np. uszkodzenie wypożyczonego kajaka, przypadkowe uderzenie żaglówką w inny obiekt pływający czy też uderzenie cumą w przechodnia i doprowadzenie u niego do uszczerbku na zdrowiu.

OC w życiu prywatnym dla posiadaczy broni

Legalne posiadanie broni palnej jest w Polsce procesem czasochłonnym i kosztownym, jednak możliwym do zrealizowania. Należy jednak pamiętać, że przy jej użytkowaniu nietrudno o wypadek, nawet w przypadku doświadczonego strzelca. OC w życiu prywatnym może zostać rozszerzone o dodatkową klauzulę, która pokryje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem legalnej broni.

OC w życiu prywatnym dla właścicieli koni

Wbrew pozorom, jazda konna to sport objęty dość wysokim ryzykiem. Konie okazują się bowiem bardzo płochliwe, a po spłoszeniu trudno nad nimi zapanować. To natomiast prosta droga do potrącenia kogoś podczas niekontrolowanej ucieczki, uszkodzenia czyjegoś samochodu czy też stratowania innej własności osób trzecich. OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem obejmującym konie zapewni pokrycie takich szkód osobowych i rzeczowych.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – praktyczne porady

Nie sposób zapobiec wszystkim losowym sytuacjom, w wyniku których osoby trzecie mogą doznać szkód na ciele lub na mieniu. Można jednak zabezpieczyć się przed skutkami takich zdarzeń, w kontekście finansowym. 

Chociaż nie jest to obowiązkowe, to jednak przyniesie wiele korzyści, zwłaszcza biorąc pod uwagę korzystny stosunek wysokości składki do sumy ubezpieczenia. Za OC w życiu prywatnym na rok trzeba obecnie zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Za taką kwotę można jednak dostać produkt z sumą ubezpieczenia na poziomie kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych. To natomiast kwota przydatna w razie poważnych szkód, których naprawienie z własnej kieszeni oznaczałoby duży wydatek, przekraczający możliwości finansowe przeciętnego człowieka.

Jak wybrać najlepszą polisę OC dla siebie?

Aby ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dobrze spełniło swoja rolę, należy wybrać pakiet dopasowany do indywidualnych potrzeb. Poza samym zakresem ochrony ubezpieczeniowej istotna jest także suma ubezpieczenia, której wysokość jest zawsze ustalana na mocy negocjacji. Chociaż jej wysokość nie pozostaje bez wpływu na cenę do zapłaty, to jednak przekłada się także na wysokość odszkodowania dla poszkodowanych.

Co w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia będzie zbyt niska, by pokryć wszystkie roszczenia poszkodowanych osób? Jeśli zdecydują się one wejść na drogę sądową i właściwie przedstawią swoje racje, konieczne okaże się dopłacenie różnicy z własnej kieszeni. Z tego powodu nie zaleca się oszczędzać na tym produkcie ubezpieczeniowym.

Proces wykupienia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym – samodzielne i w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego – oferuje dziś większość towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Szukając oferty, można przyjrzeć się propozycjom m.in. od Allianz, TU Europa, Generali, InterRisk, LINK4, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden, Proama, PZU, TUZ Ubezpieczenia, UNIQA i Wiener.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, towarzystwa udostępniają dziś kilka ścieżek zakupowych do wyboru. Jedną z najwygodniejszych okazuje się jednak zakup OC w życiu prywatnym online, korzystając z porównywarki ubezpieczeń KioskPolis.pl. Wystarczy tylko skorzystać z intuicyjnego kalkulatora, aby poznać spersonalizowane oferty od różnych towarzystw wraz z wysokością składek – a następnie sfinalizować transakcję bez wychodzenia z domu.

Przy zakupie ubezpieczenia przez Internet do wyboru są różne formy płatności, w tym również możliwość rozłożenia składki na raty. Polisa zostaje wysłana elektronicznie na podany adres mailowy. Ubezpieczony może z niej korzystać w takiej formie lub wydrukować ją, w zależności od indywidualnych preferencji.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu OC w życiu prywatnym?

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zazwyczaj wymaga jedynie okazania dowodu tożsamości. Jeśli jest to produkt stanowiący element polisy mieszkaniowej, konieczne może się okazać również przedstawienie potwierdzenia posiadania prawa własności do tej konkretnej nieruchomości.

Jak zgłaszać szkodę i uzyskać odszkodowanie w ramach OC w życiu prywatnym?

Proces zgłoszenia szkody z OC w życiu prywatnym wygląda inaczej u każdego ubezpieczyciela. Z punktu osoby ubezpieczonej wszystko sprowadza się do przekazania poszkodowanym numeru polisy i nazwy towarzystwa, z którym została zawarta umowa.

To w gestii osoby poszkodowanej jest skontaktowanie się z ubezpieczycielem i zgłoszenie szkody. Zazwyczaj do wyboru są różne ścieżki kontaktu – od osobistego spotkania z agentem współpracującym z danym towarzystwem, przez kontakt z infolinią, aż po złożenie wniosku online za pomocą specjalnego formularza.

Podczas analizowania wniosku o likwidację szkody ubezpieczyciel może poprosić o dowody potwierdzające, że rzeczywiście doszło do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Do takich dokumentów może należeć np. 7 poniższych pozycji:

 • kopia notatki policyjnej lub sporządzonej przez inne służby interweniujące na miejscu,
 • szczegółowy opis zdarzenia przygotowany przez osobę poszkodowaną,
 • zeznania naocznych świadków, o ile uda się je zdobyć (wraz z danymi kontaktowymi),
 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia i powstałych szkód,
 • oświadczenie, w którym osoba ubezpieczona przyjmuje winę za dane zdarzenie,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca szkody osobowe,
 • dokumentacja potwierdzająca prawo własności do przedmiotów, na których doszło do szkód rzeczowych.

Po potwierdzeniu wszystkich faktów osoba poszkodowana otrzyma decyzję o tym, czy szkoda zostanie zlikwidowana z ubezpieczenia OC. Jeśli tak, zostanie wypłacone odszkodowanie. Jeśli nie, zostaje jeszcze możliwość wejścia na drogę sądową.

Najczęściej zadawane pytania o OC w życiu prywatnym

Czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest obowiązkowe?

Nie. Jest to nieobligatoryjny produkt, z którego może skorzystać każdy, kto wyrazi takie życzenie.

Jakie szkody pokrywa OC w życiu prywatnym?

Zakres zastosowania tego produktu ubezpieczeniowego jest szeroki i obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. Mogą one powstać m.in. na skutek działania dzieci lub zwierząt domowych, podczas przemieszczania się z użyciem roweru i innych środków transportu poza samochodem, a także w wyniku użytkowania nieruchomości.

Czy ubezpieczenie OC chroni mnie tylko w domu, czy również poza nim?

OC w życiu prywatnym dotyczy wszystkich czynności życia prywatnego. W związku z tym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko szkody, do których doszło w domu i jego bezpośrednim otoczeniu, lecz również poza nim. Jeśli zakres terytorialny wykracza poza Polskę, polisa zadziała także w przypadku szkód, do których doszło poza granicami kraju.

Kto jest objęty ochroną mojego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy osoby, która wykupiła polisę, a także wszystkich, którzy wraz z nią tworzą jedno gospodarstwo domowe. Są to zatem partnerzy życiowi (formalni lub nieformalni), dzieci, a nawet zwierzęta domowe.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykupienia OC w życiu prywatnym?

W większości przypadków wystarczy sam dowód osobisty. Jeśli OC w życiu prywatnym stanowi element polisy mieszkaniowej, konieczne jest też przedstawienie dowodu własności nieruchomości.

Sara Pietras

Sara Pietras

Copywriterka z ponad 10-letnim doświadczeniem, głównie w pisaniu w przystępny sposób o ubezpieczeniach komunikacyjnych i turystycznych. Prywatnie miłośniczka japońskich samochodów i podróżowania po Europie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM?

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM?

Kategorii praw jazdy jest obecnie naprawdę wiele. Wśród jest między innymi prawo jazdy AM. O ten dokument mogą ubiegać się osoby, które mają ukończone 14 lat. Jeszcze kilkanaście lat temu najmłodsi kierowcy mogli otrzymać tylko kartę motorowerową. Po […]

więcej
Ubezpieczenie od koronawirusa – gdzie kupić?

Ubezpieczenie od koronawirusa – gdzie kupić?

Pandemia SARS-CoV-2 trwa ponad rok. Chociaż powszechne są już programy szczepień i w wielu krajach na świecie sytuacja jest dość dobrze opanowana, nadal nie można bagatelizować sytuacji. Zachorowanie na COVID-19 może narazić na poważne konsekwencje finansowe i nie […]

więcej
Ile się czeka na prawo jazdy? Procedury wydania

Ile się czeka na prawo jazdy? Procedury wydania

Zaczynasz swoją przygodę jako kierowca? A może próbujesz zdobyć uprawnienia na pojazd innego typu? Dowiedz się, jak długo może zająć Ci cały proces uzyskiwania prawa jazdy oraz jak przebiegają procedury jego wydania!

więcej
Czy do przeglądu potrzebne jest OC? 

Czy do przeglądu potrzebne jest OC? 

Każdy samochód powinien przejść przegląd techniczny raz na 12 miesięcy. Wyjątkiem są samochody nowe, które swój pierwszy przegląd przechodzą po upływie trzech lat. Bez ważnego przeglądu technicznego nie wolno poruszać się po drogach, ponieważ grozi to nie tylko […]

więcej