Ogłoszenie o połączeniu spółek KioskPolis.pl sp. z o.o. oraz Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Ogłoszenie o połączeniu spółek KioskPolis.pl sp. z o.o. oraz Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż w związku z zamiarem połączenia Zarządy spółek: 

  1. KioskPolis.pl Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000570004, posiadającej NIP: 5213703030, REGON: 362233152, o kapitale zakładowym w wysokości 522 600,00 złotych (Spółka Przejmująca)

oraz 

  1. Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000417304, posiadającej NIP: 7010339413, REGON: 146023775, o kapitale zakładowym w wysokości 55 000,00 (Spółka Przejmowana)

w dniu 03 czerwca 2024 roku, zgodnie z postanowieniami art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia Spółek wraz z załącznikami. 

W związku z powyższym Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. 

Ponadto Zarząd informuje, iż udostępniane Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników Spółki przejmującej, na którym ma zostać powzięta uchwała o połączeniu zgodnie z postanowieniami art. 516 § 61 KSH.

Zapoznaj się z dokumentami