Tło

Regulamin urządzenia płatnicze

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz Benefit Solution Multiagencja Sp. z. o.o. za pośrednictwem urządzeń płatniczych

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39 a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000417304, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem urządzeń płatniczych [dalej jako: Regulamin] i zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. świadczy usługi w tym usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego, drogą elektroniczną za pośrednictwem urządzeń płatniczych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie takich usług, w szczególności sprzedaży ubezpieczeń oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin udostępniony jest w serwisie www.kioskpolis.pl. w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Dodatkowo regulamin jest udostępniany w urządzeniach płatniczych bezpośrednio lub za pomocą linka wysyłanego za pomocą SMS na telefon do osób, które dokonują zakupów w urządzeniach płatniczych i podały swój numer telefonu komórkowego.
 4. Użytkownik korzystający z urządzeń płatniczych, który chce skorzystać́ z usług dostępnych za pośrednictwem tegoż urządzenia, musi zaakceptować Regulamin oraz przestrzegać zasad w nim zawartych, a w przypadku zakupu ubezpieczeń również zaakceptować ogólne warunki ubezpieczenia.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§2

Słowniczek

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Agent ubezpieczeniowy – przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych, wykonujący czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia. Agentem ubezpieczeniowym świadczącym usługę pośrednictwa w ramach serwisu jest:
  1. Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-672 Warszawa przy ul. Domaniewskiej 39 A, zarejestrowaną pod nr KRS 0000417304, NIP: 7010339413 REGON: 146023775. Agent jest wpisany pod numerem 11211039/A do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  2. Benefit Solution Multiagencja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-672 Warszawa przy ul. Domaniewskiej 39 A, zarejestrowaną pod nr KRS 0000574640, NIP: 5213705773, REGON: 362469481. Agent jest wpisany pod numerem 11230076/A do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 2. Call Center Planet Cash – Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta dla transakcji realizowanych w sieci bankomatów Planet Cash, dostępne całodobowe przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 801 501 601 lub +48 86 216 11 04.
 3. Kalkulacja – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika; w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) wyliczenie wysokości składki następuje również na podstawie danych uzyskanych z dowodu rejestracyjnego oraz danych o szkodowości uzyskanych od Towarzystw Ubezpieczeniowych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 4. Konsultant Call Center – operator telefoniczny Centrum Obsługi Klienta, upoważniony przez Usługodawcę do przygotowywania ofert ubezpieczenia, zawierania umów ubezpieczenia, i udzielania informacji na temat usług świadczonych przez Usługodawcę;
 5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia – udostępnione w Serwisie warunki na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia;
 6. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika oraz uzyskane od Towarzystw Ubezpieczeniowych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przeprowadzonej na ich podstawie Kalkulacji;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem urządzeń płatniczych przez Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o.
 8. Serwis – serwis spółki KIOSKPOLIS.PL Sp. z o.o. dostępny pod adresem www.kioskpolis.pl;
 9. Polisa – dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 809§1 kodeksu cywilnego, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony umowy, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia;
 10. Ubezpieczający – podmiot będący stroną umowy ubezpieczenia zawieranej z ubezpieczycielem oraz zobowiązanym do zapłaty składki;
 11. Ubezpieczony – podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia;
 12. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, z którym Agent ma zawartą umowę agencyjną i na tej podstawie świadczy usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie;
 13. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i stosownych przepisów prawa za pośrednictwem urządzeń płatniczych, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić określoną składkę;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem urządzeń płatniczych;
 15. Usługodawca – Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem urządzeń płatniczych;
 16. Urządzenie płatnicze – automatyczne urządzenie wielofunkcyjne służące do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej, które mogą spełniać dodatkowe funkcje, takie jak przyjmowanie wpłat na konto, drukowanie potwierdzeń, dostarczanie informacji o stanie konta, sprzedaż ubezpieczeń i innych operacji.
 17. Użytkownik – oznacza każdą̨ osobę̨, która korzysta z urządzeń płatniczych zgodnie z Regulaminem w celu realizacji usługi określonej niniejszym Regualminem.

§3

Usługi

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. wraz z pozostałymi agentami ubezpieczeniowymi, (działającymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw od Ubezpieczyciela w związku z zawartymi umowami agencyjnymi), świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem urządzeń płatniczych usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi informacji o ubezpieczeniach, które oferują Ubezpieczyciele, jak również umożliwia wybór ubezpieczenia oraz zawarcie umowy ubezpieczenia.
 2. W celu wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zawartej polisy lub jej wypowiedzenia użytkownik powinien bezpośrednio skontaktować się z Ubezpieczycielem w którym zawarł polisę. Tym samym usługa ta jest wyłączona z zakresu usług świadczonych przez Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., tak samo jak usługa wypowiedzenia OC, o której mowa w art. 28 ust. 1 i 28a ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t z późn. zm).
 3. Wszelkie zasady związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, czasem jej trwania, warunkami wykonywania, zakresem i trybem dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w Serwisie www.kioskpolis.pl w wersji elektronicznej z możliwością ich pobrania i odtworzenia w niezmienionej postaci.
 4. Po wyliczeniu składki oferta stanowi ofertę̨ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która wiąże Ubezpieczyciela pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Użytkownika. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

§4

Warunki techniczne świadczenie usług

 1. Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz pozostali Agencji Ubezpieczeniowi świadczą usługi zgodnie z niniejszym regulaminem, jednak jako dzierżawca Urządzeń płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie tych urządzeń od strony informatycznej, czy też infrastrukturalnej oraz związany z tym czasowy, czy też trwały przestój w celu usunięcia powstałej usterki.

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim, w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają również zastosowanie do jej wykonywania.
 2. Zawarcie Umowy ubezpieczenia odbywa się̨ poprzez prawidłowe przejście przez ekrany urządzenia płatniczego, zgodnie ze wskazówkami tam umieszczonymi. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest zaakceptowanie treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niniejszego Regulaminu oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.
 3. Po zaakceptowaniu oferty zakupu polisy, użytkownik zobowiązany jest obciążyć swoją aktywną kartę płatniczą, na której znajdują się środki do wysokości kwoty przedstawionej w ofercie.
 4. Z chwilą obciążenia karty płatniczej z bankomatu zostanie wydrukowane potwierdzenie dokonania transakcji, które jednak nie jest polisą w rozumieniu niniejszego regulaminu, ani też w rozumieniu art. 809 § 1 kodeksu cywilnego.
 5. W celu uzyskania polisy użytkownik powinien wejść na stronę serwisu www.kioskpolis.pl i po podaniu wymaganych przez system danych weryfikacyjnych, będzie mógł pobrać, zapisać swoją polisę oraz ją wydrukować. Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) polisa zostanie wysłana na adres widniejący w dowodzie rejestracyjnym.
 6. Podczas korzystania z serwisu www.kioskpolis.pl , użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez KIOSKPOLIS.PL Sp. z o.o., dostępnego w serwisie, w szczególności co warunków technicznych świadczenia usług, odpowiedzialność użytkownika i usługodawcy oraz postanowień odnoszących się do prawa własności intelektualnej.
 7. W przypadku, gdy użytkownik poda w procesie zakupu polisy numer telefonu, po zakończeniu procesu i obciążeniu karty płatniczej, otrzyma sms potwierdzający zakup polisy.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć́ korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają̨ przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
 9. Z zastrzeżeniem §5 pkt 10 umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się̨ automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń́ wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika ekranów bankomatu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
 10. W sytuacji jednak, kiedy użytkownik dokonał zakupu polisy w celu dokonania jakichkolwiek zmian w związku z zawartą polisą lub w celu jej wypowiedzenia, użytkownik powinien się skontaktować się bezpośrednio z Ubezpieczycielem u którego ją zawarł.
 11. Informacje o wysokości składki i innych kosztach związanych z umową ubezpieczenia zostają ustalone na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wypełnienia wniosku, w oparciu o kalkulator składki dostępny w urządzeniach płatniczych, po wprowadzeniu niezbędnych danych. Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy są określone w ofercie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia.

§6

Sposób składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w każdym czasie w sprawach dotyczących Usług. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń ułatwi i przyśpieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. drogą mailową wysyłane na adres kontakt@kioskpolis.pl
  2. ustnie – za pośrednictwem Konsultanta Call Center pod numerem telefonu +48 801 501 601 lub +48 86 216 11 04
  3. w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012.1529 z późn. zm.), na adres: Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39a, 02-676 Warszawa
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać́, co najmniej:
  1. dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację:
   1. w przypadku osoby fizycznej: Imię i Nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail;
   2. w przypadku osoby prawnej: Firma(nazwa), adres do doręczeń, osobę upoważnioną do prowadzenia spraw związanych z reklamacją i jej adres;
  2. zastrzeżenia zgłaszane przez Użytkownika
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Użytkownik, który złożył reklamację zostanie poinformowany przez rozpatrującego reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem §6 ust.3 – rozpatrujący reklamację zwraca się do użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
 6. Niezależnie od powyższego Użytkownik może składać skargi i zażalenia na działalność świadczącego usługi do uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 7. Odpowiedź na reklamację jest wysłana w formie papierowej, listem poleconym na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba że:
  1. Użytkownik złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail
 8. Niezależnie od powyższego w sprawach związanych z obsługą zawartych za pośrednictwem urządzeń płatniczych umów ubezpieczenia, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania bezpośrednio do ubezpieczycielach na zasadach ściśle określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

§7

Dane osobowe, polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w urządzeniach płatniczych jest Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 a.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny przy czym nie podanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usługi, jest równoznaczne z pozbawieniem użytkownika dostępu do tej usługi.
 3. Powierzone przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały powierzone, poprzez zaznaczenie odpowiednich zgód w urządzeniu płatniczym i nie będą ujawniane podmiotom trzecim, bez wyraźnego upoważnienia użytkownika, chyba że wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Użytkownik zostanie powiadomiony o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 5. Użytkownik ma prawo przeglądania swoich danych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Administratorem danych osobowych Ubezpieczających, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania są również odpowiedni ubezpieczyciele.
 7. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Użytkownik zostanie poinformowany o tym jaki ubezpieczyciel jest administratorem jego danych osobowych.

§8

Odpowiedzialność Użytkownika I Usługodawcy

 1. Użytkownik może korzystać́ z bankomatu w celu realizacji usługi anonimowo, chyba, że właściwość́ Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z usługi.
 2. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać́ w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. W przypadku wysyłania treści określonych w § 8 ust. 2 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 4. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuję się̨ do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność́ ponosi Użytkownik.

§9

Prawo własności intelektualnej

 1. Przedstawione w urządzeniach płatniczych treści – ich wybór, układ i sposób prezentacji są objęte ochroną prawno – autorską.
 2. Użytkownik wszelkie prezentowane w urządzeniach płatniczych treści może wykorzystywać tylko i wyłącznie do własnego osobistego użytku. W razie wątpliwości czy korzystanie nie wykracza poza w/w ramy powinien uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy.

§10

Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo zmiany regulaminu w każdym terminie.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą̨ w życie z chwilą udostepnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie serwisu www.kioskpolis.pl i od tego momentu obowiązują użytkownika, który zobowiązany jest do ich stosowania i przestrzegania.

§11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla poszczególnych umów ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o. z dnia 30 września 2016 r. i wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.